GezinsPlatform.NLANBI

ANBI

ANBI-status

Het Gezins­plat­form heeft in sep­tem­ber 2020 een aan­vraag inge­diend bij de Belas­ting­dienst voor een ANBI-erken­ning m.i.v. 1 januari 2020. Zodra deze aan­vraag is goedge­keurd, wordt dit ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te.

Belo­ningsbeleid

De be­stuurs­le­den van de Stich­ting Gezins­plat­form ont­van­gen geen vergoe­ding voor hun werk­zaam­he­den.

Jaarreke­ning

RSIN

Het fiscaal nummer van de Stich­ting is 860023382.

Contactge­ge­vens

Stich­ting Gezins­plat­form
Dirk III straat 11
2957 AH Nieuw-Lekkerland
info@gezins­plat­form.nl