GezinsPlatform.NLAntwoorden

In het kader van de EU-verkie­zingen vroeg Gezins­Plat­form.NL zich af hoe gezins­vrien­de­lijk de partijen zijn die het de ko­men­de vijf jaar in Europa voor het zeggen krijgen. Gezins­Plat­form.NL legde de poli­tieke partijen een aantal stellingen voor die het gezin aan­gaan. Met een een­vou­dig eens of oneens kon wor­den gerea­geerd. Gebruik het over­zicht hier­on­der om je keuze voor 23 mei mee te bepalen.

1. Armoede

Mijn partij zal zich in het Europees Parle­ment inspannen voor het verbe­te­ren van het lot van kin­de­ren die in armoede opgroeien, zodat idealiter elk kind uit een EU-lid­staat toegang krijgt tot fatsoen­lijke huis­ves­ting én goede voe­ding en bovendien tot zorg, onder­wijs en kin­der­op­vang.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

2. Weekend

Ik wil door het weekend hoog te hou­den als ge­za­men­lijke kwali­teits­tijd eraan bijdragen dat ge­zins­le­den weke­lijks samen tijd voor elkaar hebben.

Eens

CDA CU-SGP Denk FvD PvdD PVV SP 50Plus

Oneens

D66 GL PvdA VVD

3. Kinder­op­vang

De EU moet lidstaten onder­steunen om waar­dige vormen van opvang en opvoe­ding te bie­den voor kin­de­ren die niet in het eigen gezin kunnen opgroeien.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

4. Porno

Het audiovisueel en media­be­leid van de Europese Unie moet het Britse opt-in in­ter­net­mo­del (porno wordt gefilterd, tenzij de klant het filter bewust uitzet bij de provi­der) in andere lidstaten niet ont­moe­di­gen, om ge­zin­nen te be­scher­men tegen ongewenste con­fron­ta­tie met porno.

Eens

CU-SGP Denk 50Plus

Oneens

CDA D66 FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD

5. Drugs

Drugs maakt de levens van jon­ge­ren kapot. Ik sta daarom voor een blijvende focus op repressie in het Europese drugs­be­leid.

Eens

CDA CU-SGP Denk PvdD PVV VVD

Oneens

D66 FvD GL PvdA SP 50Plus

6. Bescher­ming gezin

Ik zal mij sterk maken voor de volle­dige ontplooiing van het gezin door elke voor­ge­no­men maat­regel en elk nieuw beleidsvoorstel te toetsen aan het Europees recht voor het gezin: doel­ma­tige sociale, wette­lijke en eco­no­mische bescher­ming.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

7. Na­tuur­lijk gezin

De Europese Unie dient elke leef­vorm te onder­steunen waarin vol­was­se­nen zorg dragen voor kin­de­ren, maar dat laat onverhin­derd dat zij in het bij­zon­der zorg en bescher­ming draagt voor het na­tuur­lijke gezin van man, vrouw en kin­de­ren.

Eens

CU-SGP FvD PVV

Oneens

CDA D66 Denk GL PvdA PvdD SP VVD 50Plus

8. Onder­wijs­keuze

Ik wil dat de lidstaten ouders het vrij­heids­recht geven hen in staat te stellen om onder­wijs te kiezen dat het beste past bij hun over­tui­ging.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

9. Bescher­ming van het huwe­lijk

Ik hecht eraan dat de Europese Unie de bij­zon­dere status van het huwe­lijk erkent in beleid en regel­ge­ving, aangezien deze ver­bin­te­nis een bij­zon­dere bescher­ming biedt voor opgroeiende kin­de­ren en het wel­zijn van de ge­zins­le­den dient.

Eens

CDA CU-SGP Denk FvD PVV SP 50Plus

Oneens

D66 GL PvdA PvdD VVD

10. Huwe­lijks­con­tract

Een voor­ge­no­men Brussels pre-huwe­lijks­con­tract voor inter­na­tio­nale koppels, waarin verloof­den de voor­waar­den voor een echt­schei­ding alvast vastleggen, gaat in tegen het belang van eventuele toe­koms­tige kin­de­ren.

Eens

CU-SGP

Oneens

CDA D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

11. Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Ik wil mij ervoor inspannen dat het bevor­de­ren van de arbeidspar­ti­ci­pa­tie van mannen en vrouwen er niet op uitloopt dat ouders genood­zaakt wor­den om de opvoe­ding om fi­nan­ciële redenen uit te beste­den aan der­den.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

12. LHBTI

Ik zal mij ervoor inzetten dat elke EU-lid­staat LHBTI-partner­schappen en -hu­we­lij­ken erkent die binnen de Europese Unie zijn gesloten.

Eens

CDA D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

CU-SGP

13. Rolpatronen

Ik vind het be­lang­rijk dat de Europese Unie zich sterk maakt voor het door­bre­ken van gen­der-stereotiepe rol­pa­tro­nen, bij­voor­beeld door middel van subsidiëring van organi­sa­ties die zich hierop richten.

Eens

CDA D66 Denk GL PvdA PvdD SP VVD 50Plus

Oneens

CU-SGP FvD PVV

14. Dood­ge­bo­ren kin­de­ren

Ik wil me sterk maken voor het feit dat dood­ge­bo­ren kin­de­ren in Europa vanaf 22 weken zeker wor­den geregistreerd (op dit moment wordt een derde niet geregistreerd, Gezins­plat­formNL), zodat het aantal dood­ge­bo­renen kan wor­den terug­ge­dron­gen door medisch onder­zoek op basis van correcte in­for­ma­tie.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

NB. Omdat we geen reactie hebben ont­van­gen van D66, PvdA, PvdD, Groen Links, PVV en FvD, zijn de ant­woor­den van deze partijen gebaseerd op hun partij­pro­gramma’s. Deze partijen ziet u niet terug bij het ant­woord op de vraag (15) welke drie thema’s ze het meest be­lang­rijk achten.

15. Thema’s

Zou u willen aan­ge­ven wat u in de bescher­ming van het gezin in 2019 als de meest urgente on­der­wer­pen ziet, door uit on­der­staan­de on­der­wer­pen de drie voor u meest be­lang­rijke thema’s aan te vinken?

Zorg CDA CU-SGP SP VVD
Armoede CDA Denk SP 50Plus
Kindermishan­de­ling Denk SP
Onder­wijs CU-SGP VVD 50Plus
Vei­lig­heid CDA CU-SGP VVD 50Plus
Vluch­te­lingen Denk