GezinsPlatform.NLAntwoorden

In het kader van de EU-verkiezingen vroeg Gezins­Plat­form.NL zich af hoe gezins­vrien­de­lijk de partijen zijn die het de komende vijf jaar in Europa voor het zeggen krijgen. Gezins­Plat­form.NL legde de politieke partijen een aantal stellingen voor die het gezin aangaan. Met een eenvoudig eens of oneens kon worden gereageerd. Gebruik het overzicht hieronder om je keuze voor 23 mei mee te bepalen.

1. Armoede

Mijn partij zal zich in het Europees Parlement inspannen voor het verbeteren van het lot van kinderen die in armoede opgroeien, zodat idealiter elk kind uit een EU-lidstaat toegang krijgt tot fatsoenlijke huisvesting én goede voeding en bovendien tot zorg, onderwijs en kinder­opvang.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

2. Weekend

Ik wil door het weekend hoog te houden als gezamenlijke kwaliteitstijd eraan bijdragen dat gezinsleden wekelijks samen tijd voor elkaar hebben.

Eens

CDA CU-SGP Denk FvD PvdD PVV SP 50Plus

Oneens

D66 GL PvdA VVD

3. Kinder­opvang

De EU moet lidstaten onder­steunen om waardige vormen van opvang en opvoeding te bieden voor kinderen die niet in het eigen gezin kunnen opgroeien.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

4. Porno

Het audiovisueel en mediabeleid van de Europese Unie moet het Britse opt-in internetmodel (porno wordt gefilterd, tenzij de klant het filter bewust uitzet bij de provider) in andere lidstaten niet ontmoedigen, om gezinnen te beschermen tegen ongewenste confrontatie met porno.

Eens

CU-SGP Denk 50Plus

Oneens

CDA D66 FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD

5. Drugs

Drugs maakt de levens van jon­ge­ren kapot. Ik sta daarom voor een blijvende focus op repressie in het Europese drugsbeleid.

Eens

CDA CU-SGP Denk PvdD PVV VVD

Oneens

D66 FvD GL PvdA SP 50Plus

6. Bescherming gezin

Ik zal mij sterk maken voor de volledige ontplooiing van het gezin door elke voorgenomen maatregel en elk nieuw beleidsvoorstel te toetsen aan het Europees recht voor het gezin: doelmatige sociale, wettelijke en economische bescherming.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

7. Natuurlijk gezin

De Europese Unie dient elke leefvorm te onder­steunen waarin volwassenen zorg dragen voor kinderen, maar dat laat onverhinderd dat zij in het bijzonder zorg en bescherming draagt voor het natuurlijke gezin van man, vrouw en kinderen.

Eens

CU-SGP FvD PVV

Oneens

CDA D66 Denk GL PvdA PvdD SP VVD 50Plus

8. Onderwijs­keuze

Ik wil dat de lidstaten ouders het vrijheids­recht geven hen in staat te stellen om onderwijs te kiezen dat het beste past bij hun overtuiging.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

9. Bescherming van het huwelijk

Ik hecht eraan dat de Europese Unie de bijzondere status van het huwelijk erkent in beleid en regelgeving, aangezien deze verbintenis een bijzondere bescherming biedt voor opgroeiende kinderen en het welzijn van de gezinsleden dient.

Eens

CDA CU-SGP Denk FvD PVV SP 50Plus

Oneens

D66 GL PvdA PvdD VVD

10. Huwelijks­con­tract

Een voorgenomen Brussels pre-huwelijks­con­tract voor inter­nationale koppels, waarin verloofden de voor­waarden voor een echtscheiding alvast vastleggen, gaat in tegen het belang van eventuele toekomstige kinderen.

Eens

CU-SGP

Oneens

CDA D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

11. Arbeidsparticipatie

Ik wil mij ervoor inspannen dat het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen er niet op uitloopt dat ouders genoodzaakt worden om de opvoeding om fi­nan­ciële redenen uit te besteden aan derden.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

12. LHBTI

Ik zal mij ervoor inzetten dat elke EU-lidstaat LHBTI-partner­schappen en -huwelijken erkent die binnen de Europese Unie zijn gesloten.

Eens

CDA D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

CU-SGP

13. Rolpatronen

Ik vind het be­lang­rijk dat de Europese Unie zich sterk maakt voor het doorbreken van gender-stereotiepe rolpatronen, bij­voor­beeld door middel van subsidiëring van organisaties die zich hierop richten.

Eens

CDA D66 Denk GL PvdA PvdD SP VVD 50Plus

Oneens

CU-SGP FvD PVV

14. Doodgeboren kinderen

Ik wil me sterk maken voor het feit dat doodgeboren kinderen in Europa vanaf 22 weken zeker worden geregistreerd (op dit moment wordt een derde niet geregistreerd, Gezins­plat­formNL), zodat het aantal doodgeborenen kan worden teruggedrongen door medisch onderzoek op basis van correcte informatie.

Eens

CDA CU-SGP D66 Denk FvD GL PvdA PvdD PVV SP VVD 50Plus

Oneens

NB. Omdat we geen reactie hebben ontvangen van D66, PvdA, PvdD, Groen Links, PVV en FvD, zijn de antwoorden van deze partijen gebaseerd op hun partij­pro­gramma’s. Deze partijen ziet u niet terug bij het antwoord op de vraag (15) welke drie thema’s ze het meest be­lang­rijk achten.

15. Thema’s

Zou u willen aangeven wat u in de bescherming van het gezin in 2019 als de meest urgente on­der­wer­pen ziet, door uit onderstaande on­der­wer­pen de drie voor u meest be­lang­rijke thema’s aan te vinken?

Zorg CDA CU-SGP SP VVD
Armoede CDA Denk SP 50Plus
Kindermishandeling Denk SP
Onderwijs CU-SGP VVD 50Plus
Veiligheid CDA CU-SGP VVD 50Plus
Vluch­te­lingen Denk