Deelnemers

Deelnemers

De deelnemers aan GezinsPlatform.NL zijn die organisaties, verenigingen of instellingen die de missie en visie van het gezinsplatform onderschrijven. Per activiteit van GezinsPlatform.NL geven deelnemers aan of zij meedoen of niet.

Is uw organisatie, vereniging of instelling nog niet aangesloten, maar heeft u wel interesse om deelnemer te worden, neemt u dan contact op via info@gezinsplatform.nl

Een gezin of particulier die het gezinsplatform wil steunen, kan zich als donateur registreren. U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van GezinsPlatform.NL.

 

Bij GezinsPlatform.NL zijn momenteel aangesloten:

Centrum voor Huwelijk en Gezin Eleos Stichting Gezinsfundament Hart voor het gezin Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding Stichting Katholieke Gezinsweekenden KOC Diensten
opGROEIsymposium RMU Reformatorische OuderVereniging VGS De Vluchtheuvel Yona Foundation

 

Centrum voor Huwelijk en Gezin

Centrum voor Huwelijk en Gezin

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin van Bisdom Roermond houdt zich bezig met gezinspastoraat.


Eleos

Eleos

Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. We doen ons werk volgens de laatste weten­schappelijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk namelijk ook vanuit ons geloof in God. We geloven dat hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit geloof maken we contact met jou.


Stichting Gezinsfundament

Gezins­fundament

Stichting Gezins­fundament investeert in gezinnen, zodat kinderen tot bloei kunnen komen en ouders kunnen genieten van het ouder­schap. Dit doen we door middel van onderwijs, advies en inspiratie. We bieden seminars en webinars aan, je kunt bij ons terecht met jouw opvoedvragen, we geven gezinscoaching, we schrijven blogs en we delen praktische tips die jou inspireren in de (geloofs)opvoeding.


Hart voor het gezin

Hart voor het Gezin

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toe­rus­ting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken. Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/ filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.


Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding

Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding

Een katholiek gezin heeft een netwerk van bevriende gezinnen nodig met wie je je idealen rond huwelijk en christelijke opvoeding kunt delen en elkaar kunt versterken. Voor jezelf en voor je kinderen. Vele kleine vlammetjes vormen samen een zee van licht. Daarom wil het IHGO gezinnen samenbrengen. Om het geloofsleven van ouders en kinderen te bevorderen en hun onderlinge verbondenheid te stimuleren. Dat doen we door het organiseren van bezinningsdagen, gezinsdagen, plaatselijke werk­groepen, een nieuwsbrief, de website Katholiekgezin.nl en diverse uitgaven.


Stichting Katholieke Gezinsweekenden

Katholieke Gezins­weekenden

De Stichting Katholieke Gezins­weekenden (SKG) organiseert jaarlijks een weekend vol verdieping, ontmoeting, sport en spel en gezelligheid. De SKG mag zich nog jaarlijks verheugen in een groei van het aantal gezinnen evenals nieuwe gezinnen die deelnemen aan dit bijzondere evenement.


KOC Diensten

Dienstbaar aan school, jeugd en gezin

KOC Diensten

KOC Diensten is er voor ondersteuning van een ieder die betrokken is bij het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Tevens zijn we er voor ouders en jeugdigen die in de thuissituatie ondersteuning en hulp wensen die uitgaat van diezelfde grondslag. De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw persoonlijke of gezinssituatie en is gericht op herstel. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ontwik­ke­lings­proble­matiek bij kinderen en jeugdigen (diagnostiek) met zo nodig aansluitende behandeling.


opGROEIsymposium

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium wil opvoeders de gelegenheid bieden zichzelf bewust af te vragen waar zij staan en waartoe zij geroepen zijn ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, en ten aanzien van God.


RMU

RMU

De RMU is een christelijke vak­organisatie. De RMU is niet een vakbond, maar is breder. Naast werknemers zijn namelijk ook ondernemers lid, en dat is best bijzonder. Het is dus geen vakbond, maar een unie van werknemers, werkgevers en zelfstandigen zonder personeel, die uitgaat van het harmoniemodel. Als lid vindt u antwoorden op uw vragen over arbeid en beroep via de helpdesk en professionele medewerkers. Of u nu werknemer bent of ondernemer, de RMU biedt u advies en hulp op maat. Net als u hechten wij veel waarde aan de christelijke identiteit.


Reformatorische Ouder­vereniging

Reformatorische OuderVereniging

De Reformatorische OuderVereniging (ROV) behartigt de belangen van ouders met kinderen die het christelijke/reformatorisch onderwijs volgen of dit onderwijs een warm hart toe dragen. De ROV is spreekbuis richting de overheid (ministerie van OCW en politiek). Verder draagt de ROV bij aan het bevorderen van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. De ROV fungeert ook als (onafhankelijke) vraagbaak voor ouders.


 

VGS

VGS

De Vereniging voor Gereformeerd School­onderwijs zet zich in voor de bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. We behartigen de belangen van onze leden en adviseren scholen over financiën, personeel, organisatie en juridische kwesties. Ook ontzorgen we met administratieve dienstverlening en bieden we trainingen aan. Een unieke organisatie met leden én klanten.


De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel biedt professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden. Vanuit een heldere, christelijke identiteit. Samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Omdat het geloof op alle terreinen van het leven een rol speelt, juist ook vaak bij problemen, neemt het bij ons een belangrijke plaats in tijdens de hulpverlenings­gesprekken.


Yona Foundation

Yona Foundation

Over veel thema’s kunnen opvoeders aan hun ouders vragen: ‘Hoe deden jullie dat eigenlijk?’ Media-opvoeding doen we echter massaal voor het eerst. Voor de introductie van de smartphone in 2008 beseften we niet welke impact deze techniek zou hebben. Vandaag zien we contouren van wat er technisch in de toekomst mogelijk is. De realiteit leert echter dat mediaopvoeding op elke opvoeder een direct appèl doet. Hoe handel je wijs in een snel veranderende werkelijkheid? Waar begrens je en waarbij geef je ruimte? Dat is waar Yona samen met opvoeders over nadenkt. Vanuit jongerenperspectief, omdat wij geloven dat gedragsverandering volgt op bewustwording. Yona zet jongeren en opvoeders in, om samen schouder aan schouder te investeren in een gezonde online lifestyle. Transparant, want op het internet zijn we samen verbonden.