GezinsPlatform.NLDeelnemers

Deelnemers

De deel­ne­mers aan Gezins­Plat­form.NL zijn die organi­sa­ties, vereni­gingen of in­stel­lingen die de missie en visie van het gezins­plat­form onder­schrij­ven. Zij adviseren Gezins­plat­form.NL vanuit hun eigen expertise over en erva­ringen met ge­zin­nen.

Is uw organi­sa­tie, vereni­ging of in­stel­ling nog niet aan­ge­slo­ten, maar heeft u wel in­te­res­se om deel­ne­mer te wor­den, neemt u dan contact op via info@gezins­plat­form.nl

Een gezin of par­ti­cu­lier die het gezins­plat­form wil steunen, kan zich als donateur registreren. U wordt dan op de hoogte gehou­den van de ac­ti­vi­teiten van Gezins­Plat­form.NL.

Eleos

Eleos is spe­cia­list in de chris­te­lijke gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg. We doen ons werk volgens de laatste weten­schap­pe­lijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bij­zon­der maakt. Wij doen ons werk name­lijk ook vanuit ons geloof in God. We geloven dat hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werken we vanuit de over­tui­ging dat geloof en psy­chi­sch func­tio­ne­ren onlosmake­lijk met elkaar verbon­den zijn. Vanuit dit geloof maken we contact met jou.

www.eleos.nl

Stichting Gezinsfundament

Stich­ting Gezinsfun­dament inves­teert in ge­zin­nen, zodat kin­de­ren tot bloei kunnen komen en ouders kunnen genieten van het ouder­schap. Dit doen we door middel van onder­wijs, advies en in­spi­ra­tie. We bie­den seminars en webinars aan, je kunt bij ons terecht met jouw opvoed­vra­gen, we geven gezins­coaching, we schrijven blogs en we delen prak­tische tips die jou in­spi­re­ren in de (geloofs)opvoe­ding.

www.gezinsfun­dament.nl

GezinsGids

GezinsGids is een twee­we­ke­lijks magazine voor het hele gezin met een re­for­ma­to­rische iden­ti­teit. Vol met artikelen voor jong en oud. In dit blad leest u over wat er speelt in het gezin, de kerk en daar­bui­ten. GezinsGids valt iedere twee weken op de mat bij de abonnees en is bovendien be­schik­baar in de chris­te­lijke boek­han­del.

www.gezinsgids.nl

Hart voor het Gezin

Hart voor het gezin wil door het geven van onder­wijs en toe­rus­ting bijdragen aan godvrezende relaties en hu­we­lij­ken. Door middel van het be­schik­baar stellen van literatuur/ film­ma­te­riaal en het ver­zorgen van lezingen, con­fe­ren­ties, trai­ningen en pas­to­rale zorg moe­digen we chris­te­nen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jon­ge­ren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwe­lijk, voor vaders en moe­ders in het opvoe­den, voor jon­ge­ren in het opgroeien en zelf­stan­dig wor­den en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

www.hartvoorhet­ge­zin.nl

Helpende Handen

Vereni­ging langdurige zorg van de Ge­re­for­meer­de Ge­meen­ten, voor re­for­ma­to­rische mensen met een beper­king.

www.helpendehan­den.nl

Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding

Een katho­liek gezin heeft een net­werk van bevriende ge­zin­nen nodig met wie je je idealen rond huwe­lijk en chris­te­lijke opvoe­ding kunt delen en elkaar kunt ver­ster­ken. Voor jezelf en voor je kin­de­ren. Vele kleine vlammetjes vormen samen een zee van licht. Daarom wil het Instituut voor Huwe­lijk Gezin en Opvoe­ding (IHGO) ge­zin­nen samen­bren­gen. Om het ge­loofs­le­ven van ouders en kin­de­ren te bevor­de­ren en hun on­der­lin­ge ver­bon­den­heid te sti­mu­leren. Dat doen we door het or­ga­ni­se­ren van be­zin­nings­da­gen, gezins­da­gen, plaat­se­lijke werk­groepen, een nieuws­brief, de web­si­te Katho­liek­ge­zin.nl en diverse uitgaven.

www.ihgo.nl

Stichting Katholieke Gezinsweekenden

De Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden (SKG) or­ga­ni­seert jaar­lijks een weekend vol ver­die­ping, ont­moe­ting, sport en spel en gezellig­heid. De SKG mag zich nog jaar­lijks verheugen in een groei van het aantal ge­zin­nen evenals nieuwe ge­zin­nen die deel­ne­men aan dit bij­zon­dere eve­ne­ment.

www.katho­lie­ke­ge­zinnen.nl

KOC Diensten

KOC Diensten is er voor onder­steu­ning van een ieder die betrokken is bij het chris­te­lijk onder­wijs op ge­re­for­meer­de grond­slag. Tevens zijn we er voor ouders en jeug­digen die in de thuis­si­tua­tie onder­steu­ning en hulp wensen die uitgaat van die­zelfde grond­slag. De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten biedt ver­schil­lende vormen van jeugd- en opvoed­hulp en volwassen­zorg aan. De hulp­ver­le­ning sluit aan bij de moge­lijk­he­den van uw per­soon­lijke of gezins­si­tua­tie en is gericht op herstel. Daar­naast wordt onder­zoek gedaan naar ont­wik­ke­lings­pro­ble­ma­tiek bij kin­de­ren en jeug­digen (diagnos­tiek) met zo nodig aan­slui­tende be­han­de­ling.

www.koc­diensten.nu

NPV Zorg

Ieder men­sen­le­ven is kost­baar en verdient bescher­ming. Vanaf het prille begin tot aan het einde. Daarom komt de NPV op voor het leven. Niet alleen met woor­den, maar ook met daden. Graag adviseren we over medisch-ethische thema's en helpen we met prak­tische vrij­wil­lige thuis­hulp.

www.npv­zorg.nl

One of Us

One of Us is an European Citizens’ Initiative launched by a group of citizens from the European Union countries to demand the Community institutions to guarantee the protection of human beings since conception in the areas of competence of the European Union.

www.oneofus.eu

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium wil opvoe­ders de gelegen­heid bie­den zich­zelf bewust af te vragen waar zij staan en waartoe zij ge­roe­pen zijn ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kin­de­ren die aan hen zijn toe­ver­trouwd, en ten aanzien van God.

www.opgroei­sym­po­sium.nl

RMU

De RMU is een chris­te­lijke vak­orga­ni­sa­tie. De RMU is niet een vakbond, maar is bre­der. Naast werknemers zijn name­lijk ook on­der­ne­mers lid, en dat is best bij­zon­der. Het is dus geen vakbond, maar een unie van werknemers, werk­ge­vers en zelf­stan­digen zon­der personeel, die uitgaat van het harmonie­mo­del. Als lid vindt u ant­woor­den op uw vragen over arbeid en beroep via de helpdesk en pro­fes­sio­nele mede­wer­kers. Of u nu werknemer bent of on­der­ne­mer, de RMU biedt u advies en hulp op maat. Net als u hechten wij veel waarde aan de chris­te­lijke iden­ti­teit.

www.rmu.nu

Reformatorische OuderVereniging

De Re­for­ma­to­rische OuderVereni­ging (ROV) behar­tigt de belangen van ouders met kin­de­ren die het chris­te­lijke/re­for­ma­to­risch onder­wijs volgen of dit onder­wijs een warm hart toe dragen. De ROV is spreekbuis rich­ting de over­heid (ministerie van OCW en poli­tiek). Verder draagt de ROV bij aan het bevor­de­ren van ouderbe­trok­ken­heid in het onder­wijs. De ROV fun­geert ook als (onaf­han­ke­lijke) vraagbaak voor ouders.

www.rovereni­ging.nl

VGS

De Vereni­ging voor Ge­re­for­meerd School­on­der­wijs zet zich in voor de bloei van het chris­te­lijk-re­for­ma­to­risch onder­wijs. We behar­tigen de belangen van onze leden en adviseren scholen over fi­nan­ciën, personeel, organi­sa­tie en juri­dische kwesties. Ook ont­zorgen we met admi­ni­stra­tieve dienst­ver­le­ning en bie­den we trai­ningen aan. Een unieke organi­sa­tie met leden én klanten.

www.vgs.nl

De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel biedt pro­fes­sio­nele, psycho­so­cia­le hulp bij levens- en gezins­vra­gen voor alle leeftij­den. Vanuit een hel­dere, chris­te­lijke iden­ti­teit. Samen aan de slag. Betrokken en ver­trouwd! Omdat het geloof op alle terreinen van het leven een rol speelt, juist ook vaak bij problemen, neemt het bij ons een be­lang­rijke plaats in tij­dens de hulp­ver­le­nings­ge­sprekken.

www.stich­tingdevluchtheuvel.nl

Yona Foundation

Over veel thema’s kunnen opvoe­ders aan hun ouders vragen: ‘Hoe deden jullie dat eigen­lijk?’ Media-opvoe­ding doen we echter massaal voor het eerst. Voor de intro­duc­tie van de smart­phone in 2008 beseften we niet welke impact deze techniek zou hebben. Vandaag zien we con­touren van wat er tech­nisch in de toe­komst moge­lijk is. De reali­teit leert echter dat mediaopvoe­ding op elke opvoe­der een direct appèl doet. Hoe handel je wijs in een snel ver­an­de­rende wer­ke­lijk­heid? Waar begrens je en waarbij geef je ruimte? Dat is waar Yona samen met opvoe­ders over nadenkt. Vanuit jon­ge­renper­spec­tief, omdat wij geloven dat gedrags­ver­an­de­ring volgt op bewustwor­ding. Yona zet jon­ge­ren en opvoe­ders in, om samen sch­ou­der aan sch­ou­der te inves­te­ren in een gezonde online lifestyle. Transparant, want op het in­ter­net zijn we samen verbon­den.

www.yona.nu