GezinsPlatform.NLVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Welke doelen streeft Gezins­plat­form.NL na?

Gezins­Plat­form.NL signaleert ont­wik­ke­lingen in poli­tiek en samen­le­ving die rele­vant zijn voor de positie van het gezin. Zij treedt, aan de hand van die ont­wik­ke­lingen, actief op rich­ting poli­tiek en media om het gezin te ver­te­gen­woor­digen en verde­digen. Streven is als belangenbe­har­tiger bij politici en beleidsmakers gezins­vrien­de­lijk beleid te sti­mu­leren en in de media een posi­tief beeld van het gezin neer te zetten. Gezins­Plat­form laat zich adviseren door de aan­ge­slo­ten organi­sa­ties die, vanuit hun eigen expertise en ervarinen, opkomen voor het belang van het gezin.

Gezins­plat­formNL bouwt een net­werk van donateurs op en on­der­houdt contact met hen over de ac­ti­vi­teiten. Lees hier meer over onze missie en visie.

Welke organi­sa­tie­vorm heeft het Gezins­plat­form?

Gezins­Plat­form Neder­land is een stich­ting die staat inge­schre­ven in het Handels­re­gis­ter met KvK-nummer 74779370.

Wie kan lid wor­den van Gezins­plat­formNL en hoe gaat dat?

Gezins­plat­form.NL kent deel­ne­mers. Dit zijn organi­sa­ties, vereni­gingen of in­stel­lingen die de misse en visie van het platform onder­schrij­ven, de uitgangs­pun­ten onder­steunen en - voor zover passend bij de eigen doel­stel­lingen en focus - bijdragen aan de ac­ti­vi­teiten en fi­nan­ciën van het platform. Daar­naast bouwt het platform aan een breed net­werk van 'leden' die als donateur aan het Gezins­Plat­form verbon­den zijn.

Hoe komt Gezins­plat­form.NL aan fi­nan­ciële mid­de­len?

Gezins­Plat­form.NL is groten­deels af­han­ke­lijk van de bijdragen van de aan­ge­slo­ten organi­sa­ties (de deel­ne­mers) en de donateurs. Deel­ne­mers betalen een­ma­lig een startbijdrage van € 200,-. Donateurs steunen het platform met een jaar­lijkse bijdrage. Voor spe­ci­fie­ke projecten zoekt de het platform naar grotere fondsen en sponsoren.

Hoe word ik donateur?

Geïn­te­res­seer­den, met name ge­zin­nen, zijn als donateur aan het platform verbon­den. Zij onder­steunen het platform met een jaar­lijkse bijdrage. De richtlijn hierbij is € 5,- per jaar. Zie de pagina doneren. Wie het platform met een groot bedrag wil onder­steunen of sponsor wil zijn, kan contact opnemen via info@gezins­plat­form.nl

Hoe blijf ik op de hoogte?

U kunt bij het aanmel­den als donateur aan­ge­ven dat u op de hoogte gehou­den wil wor­den van de ac­ti­vi­teiten en andere inte­res­sante ont­wik­ke­lingen van het platform. We werken aan een frequent te ver­schij­nen nieuws­brief. Onder de AVG-ver­kla­ring vindt u de verantwoor­ding voor het omgaan met uw gegevens.