GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden 50Plus

50Plus

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

Armoede betekent dat kin­de­ren niet mee kunnen doen en een ont­wik­ke­lingsachterstand kunnen oplopen. Het is van groot belang dat kin­de­ren dezelfde kansen krijgen.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Oneens

Er moet geen on­der­scheid zijn in het aantal kin­de­ren. Ook hier geldt dat ieder kind dezelfde kansen moeten krijgen.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Oneens

Het is in het belang van ieder kind dat er een goede algemene en sociale ont­wik­ke­ling is. We zijn ook voor­stan­der van een rege­ling zoals in Frank­rijk waar kin­de­ren van de ochtend tot begin van de avond wor­den op­ge­van­gen, maaltij­den krijgen en eventueel sport en bijles krijgen Voor peuterspeelzalen vin­den we wel dat men alleen kin­der­op­vangtoe­slag moet krijgen als beide ouders werken.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Oneens

Dat is een vrije keuze van de ouders. We willen niet betut­telen.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Oneens

Er is nu een pro­fes­sio­neel team bezig met de beoor­de­ling en dat is afdoende.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Oneens

We hebben de Neder­landse Reclame Code waarin onder andere staat dat reclame niet in strijd mag zijn met de goede smaak en fatsoen. De Reclame Code Com­mis­sie toets klachten hier­om­trent.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens

Daar waar het gaat om hard drugs kan de bestrij­ding niet actief genoeg zijn omdat die lei­den tot allerlei zowel fysieke als maat­schap­pe­lijke problemen die men hun hele leven kan meedragen.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Oneens

Er lijkt een wildgroei aan ministers te ontstaan als op alle terreinen apart een minister wordt benoemd. Daar zijn we niet voor.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

Het belang van het kind prevaleert hier. Dat is het uitgangs­punt. Ouders dienen wel een stevige positie te hebben.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Oneens

Het is goed als in het onder­wijs juist in brede algemene zin over opvat­tingen ge­spro­ken wor­den. Daar­mee kan in bre­der zin met opvat­tingen kennis wor­den gemaakt.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Eens

-

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Oneens

In de hui­dige pro­ce­dure staat dat er een ouder­schaps­plan moet wor­den gemaakt in te­gen­woor­dig­heid van een mediator of advocaten. De rechter kijkt ver­vol­gens naar het belang van het kind. Dat biedt afdoende waar­bor­gen.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Oneens

Dit laten we aan de vrije keuze van de ouders.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Eens

Elke gezins­vorm is van belang.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Oneens

Ouders hebben hier zelf de keuze­vrij­heid. Het belang van het kind weegt hier niet tegen op.