GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden CDA

CDA

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

Toelich­ting: Het CDA komt met een concreet actie­plan om het aantal kin­de­ren dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren. Ge­zin­nen wor­den geholpen met werk, ge­meen­ten krijgen meer ruimte (en de daarbij behorende fi­nan­ciële mid­de­len) voor maat­werk en de regels voor schuldeisers wor­den aan­ge­scherpt. Zo wordt het toepassen van risico-opslag bij leningen aangepakt, komt er een maximum aan de incasso­kos­ten en wordt de maximale termijn voor schuld­hulp­ver­le­ning terug­ge­bracht van drie naar an­der­half jaar. Om te zorgen dat min­der mensen in de schul­den komen wor­den flitskredieten geregistreerd.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Oneens

Toelich­ting: De opvoe­ding van een kind is kost­baar, ook fi­nan­cieel gezien. Het is dan ook be­lang­rijk dat de over­heid ouders fi­nan­cieel onder­steunt met de kosten van opgroeiende kin­de­ren. De hui­dige rege­lingen zijn altijd hoger voor ouders met kin­de­ren. Zo is de over­heidsbijdrage in de kosten voor kin­der­op­vang voor het tweede en volgende kind veel hoger dan voor het eerste kind. Het CDA wil extra inzetten op onder­steu­ning voor alle ge­zin­nen met kin­de­ren en niet alleen op ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Oneens

Toelich­ting: Het CDA verruimt de kind­rege­lingen en bie­den jonge ouders extra onder­steu­ning. De lan­den om ons heen kennen veel ruimere rege­lingen die de zorg van ge­zin­nen verlicht. In een nieuwe rege­ling voor de kin­der­op­vang wordt de opvang recht­streeks betaald door de over­heid met een beperkte inko­mensaf­han­ke­lijke bijdrage voor de ouders. De nieuwe rege­ling is bedoeld voor werkende ouders, voor chro­nisch zieken die niet of beperkt voor hun kin­de­ren kunnen zorgen, maar ook voor kin­de­ren die anders met een achterstand aan het basis­on­der­wijs beginnen.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Eens

Toelich­ting: Het CDA beschermt ge­za­men­lijke feest­da­gen en de zon­dag als rust- en familie­dag, om samen met je gezin, je familie en vrien­den tijd voor elkaar te hebben en te ontspannen van een drukke week. Het CDA vraagt hier aan­dacht voor bij werk­ge­vers.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Eens

Toelich­ting: Het CDA is voor­stan­der van de Kijk­wij­zer omdat het een han­dig hulp­mid­del is voor ouders om na te gaan of het kijken naar een film, tele­vi­sie­pro­gramma of com­puterspel moge­lijk scha­de­lijk voor kin­de­ren is. Het CDA wil dat onlinekanalen ook onder het regime van de Kijk­wij­zer gaan vallen. Het is aan de Kijk­wij­zer zelf om te bezien hoe beel­den het beste kunnen wor­den geclassifi­ceerd. Het is goed om ouders hier door middel van een repre­sen­ta­tief ouderpanel bij te betrekken.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Neutraal

Toelich­ting: Het CDA juicht dit soort reclames niet toe. Echter, het is niet aan ons om te bepalen of de inhoud van reclame­bood­schappen wel of niet toelaat­baar is. Die verant­woor­de­lijk­heid ligt bij de Reclame Code Com­mis­sie.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens

Toelich­ting: Het CDA vindt dat een actiever bestrij­ding nodig. Van­wege de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren, maar ook omdat ons land is uitgegroeid tot een spil in de inter­na­tio­nale drugs­handel. Het CDA wil een dui­de­lijke kente­ring in het drugs­be­leid en een einde aan de normalise­ring en de roman­tiek van drugs en drugs­ge­bruik. Het CDA ver­sterkt de voorlich­ting aan jon­ge­ren over de gevaren van drugs­ge­bruik. Met een uitsterf­be­leid voor coffeeshops binnen vijf jaar dringen we het aantal verkoop­pun­ten terug, te beginnen met een wette­lijk afstandscriterium tot scholen en sport­voor­zie­ningen. We introduceren een nieuw slui­tingscriterium om de con­cen­tratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan. Drugs­cri­mi­nelen kiezen voor ons land van­wege het milde straf­kli­maat. Daarom wor­den de straffen voor drugs­handel en drug­gerela­teerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende lan­den.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Eens

Toelich­ting: Het CDA is voor­stan­der van meer aan­dacht voor Jeugd en Gezinstaken in de rege­ring. Het CDA ziet ver­schil­lende moge­lijk­he­den om hier meer aan­dacht voor te genereren, een minister voor het gezin zou hierbij een van de opties kunnen zijn.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

Toelich­ting: Het CDA vindt dat ook ouders bij de kin­derbescher­ming hun verhaal moeten kunnen doen. Op deze manier kan kin­derbescher­ming aan waar­heidsvin­ding doen en kan zij een goed oor­deel vormen die niet alleen af­han­ke­lijk is van de rapportage van jeugd­zorg. Het komt in de praktijk name­lijk soms voor dat er in onjuist­he­den in een dossier staan wat kan lei­den tot onte­rechte uithuis­plaat­singen. Dat moet wor­den voor­ko­men.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens

Toelich­ting: Het is een grote verworven­heid (en uniek in de wereld) dat ouders in Neder­land een school kunnen kiezen die past bij hun religie, levens­over­tui­ging of pe­da­go­gische visie. Hiermee sluiten opvoe­ding en school goed bij elkaar aan. De vrij­heid van scholen om onder­wijs te geven dat aansluit bij de iden­ti­teit van de school wordt uiter­aard wel begrensd door andere wetten, zoals bij­voor­beeld het verbod op dis­cri­mi­na­tie. School moet een veilige plek zijn voor ieder kind, een ouder­ver­kla­ring vragen om homo­sek­sua­li­teit af te wijzen vin­den wij on­ac­cep­ta­bel.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Neutraal

Toelich­ting: Het CDA vindt de liefde van de ouders naar het kind toe en een stabiele thuisbasis het be­lang­rijk­ste voor een kind. Een geregistreerde relatie kan daarbij helpen, al is het niet alles bepalend.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Eens

Toelich­ting: Het CDA is altijd voor­stan­der geweest van het aanstellen van een bij­zon­der curator die de belangen van het kind kan behar­tigen wanneer nodig. Als de relatie tussen ouders of partners tot problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als eerste naar het belang van de kin­de­ren.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Oneens

Toelich­ting: Het CDA vindt het de keuze aan de ouders. Deel­tijd heeft voor ouders ook voor­de­len zoals meer tijd kunnen beste­den aan de kin­de­ren en het in staat zijn om man­tel­zorg te kunnen verlenen.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Neutraal

Toelich­ting: Ieder gezin of familie is een thuis. Het maakt geen verschil of je alleen woont, met zijn tweeën of met meer; in een tra­di­tio­neel gezin, in een samen­ge­steld gezin, als alleenstaande ouder of in een regenboog­ge­zin. Daar waar mensen onvoor­waar­de­lijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens

Toelich­ting: Indien ouders hun eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen is het ook aan de ouders om hier zelf een keuze over te maken. In zijn alge­meen geldt altijd in het leven dat om tot een wel­over­wo­gen keuze te komen het geen kwaad kan om hierbij advies in te winnen bij een des­kun­dige.