GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden ChristenUnie

ChristenUnie

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

Het aantal kin­de­ren dat in armoede opgroeit, moet stevig omlaag. Dat doet de ChristenUnie door de minimumlonen te verhogen, en daarbij stijgt onder andere de bijstand mee. De lan­de­lijke fondsen tegen armoede moeten beter aan­slui­ten op ge­meen­telijke voor­zie­ningen. Zodat ge­zin­nen betere hulp krijgen als een kind bij­voor­beeld een fiets of laptop voor school nodig heeft.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Eens

De ChristenUnie stelt voor om het belas­tingstelsel gron­dig te herzien. We schaffen de toe­slagen af en stellen een belas­ting­kor­ting in die onder andere reke­ning houdt met de huishoudsamen­stel­ling. Voor meer­persoonshuis­hou­dens komt er voor elk extra lid de helft van de bedragen bij die een alleenstaande krijgt.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Oneens

De ChristenUnie schaft de kin­der­op­vangtoe­slag af. In plaats daar­van komt er een hoge

vaste kor­ting op de prijs van kin­der­op­vang en buiten­schoolse opvang voor alle gebruikers. Deze kor­ting wordt recht­streeks verrekend met de kin­der­op­vangin­stel­ling of gast­ou­der. De kor­ting is zodanig dat ouders met een laag inkomen niet meer betalen voor kin­der­op­vang dan nu.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Eens

De ChristenUnie ziet de zon­dag als een dag voor kerkgang, familie en ontspan­ning. Juist in een tijd van toe­ne­mende tijdsdruk is een vast en col­lec­tief moment van rust waarde­vol. In cao’s wor­den afspraken gemaakt over onder welke voor­waar­den werk op zon­dag moge­lijk is. Dit wordt bij voor­keur beperkt tot nood­za­ke­lijk zon­dags­werk en is een vrije keuze van de werknemer. Winkeliers en marktkraamh­ou­ders mogen niet ge­dwon­gen wor­den hun winkel of kraam op zon­dag te openen. De over­heid moet dit garan­de­ren en bewaken.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Eens

De Kijk­wij­zer is een be­lang­rijk instru­ment voor ouders en opvoe­ders om in te schatten of een pro­gram­ma geschikt is voor hun kind. Bij het classificeren wor­den objectieve criteria gebruikt door professionals. Het zou wat de ChristenUnie betreft goed zijn als ouders bij het classificeren via een ouderpanel ook een stem krijgen.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Eens

De ChristenUnie vindt dit soort reclames zeer onwen­se­lijk. De over­heid zou meer hand­vat­ten moeten hebben om derge­lijke reclame te verbie­den.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens

De ChristenUnie wil werken aan een drugsvrije samen­le­ving. Stevige preventie tegen drugs­ge­bruik is nood­za­ke­lijk, naast een actief beleid om te voor­ko­men dat tieners de stap naar criminali­teit maken. De zware criminali­teit die zich steeds rücksichtsloser boven­gronds mani­fes­teert, wordt keihard aangepakt.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezinsbeleid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Oneens

Gezin en familie zijn in de ogen van de ChristenUnie heel be­lang­rijk. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kin­de­ren een stevige basis voor het leven. Veel ouder(s) combineren de opvoe­ding van hun kin­de­ren met werk en leveren daar­naast vaak nog een andere bijdrage aan de samen­le­ving. Daar moet de over­heid oog voor hebben én reke­ning mee hou­den. In alle aspecten van het beleid. Onder­wijs, zorg, maar ook het belas­tingstelsel en de wet­ge­ving. Elke minister zou wat de ChristenUnie betreft het belang van het gezin goed tussen de oren moeten hebben zitten.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

Een jeugdbescher­mings­maat­re­gel is erg ingrijpend. De afgelopen jaren is gewerkt aan het verbe­te­ren van het feiten­on­der­zoek dat hierbij komt kijken. Om de kans op fouten te verkleinen, zou de ChristenUnie het goed vin­den als de positie van ouders maar ook de positie van kin­de­ren in dit soort trajecten ver­sterkt wor­den.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens

De ChristenUnie vindt het be­lang­rijk dat ouders een school kunnen kiezen die aansluit bij hun levens­over­tui­ging. We willen de ouderbe­trok­ken­heid bij de school en de samen­wer­king tussen ouders en leraren ver­gro­ten.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Oneens

Opgroeien in een stabiel gezin geeft kin­de­ren een stevige basis voor het leven. Voor de ChristenUnie is het huwe­lijk tussen man en vrouw uniek en waarde­vol. We willen dat de over­heid de omstan­dig­he­den schept waarin ouders ruimte ervaren om hun kin­de­ren op te voe­den.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Eens

Bij een relatie die niet meer te red­den valt, moet de inzet maximaal gericht zijn op

‘schei­den zon­der schade’. Er kan een gezinsver­te­gen­woor­diger wor­den aan­ge­steld die voor, tij­dens en na de schei­ding onder­steu­ning biedt.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Oneens

De ChristenUnie vindt het be­lang­rijk dat ge­zin­nen zelf de keuze­vrij­heid hebben om werk en zorg te ver­de­len. We willen dat ge­zin­nen zelf een goede balans vin­den, en tege­lijk het niet onaan­trek­ke­lijk maken om (in deel­tijd) te blijven werken. Daarom is de ChristenUnie voor een ruim ouder­schapsverlof en goede, passende en betaal­ba­re kin­der­op­vang.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heidsbeleid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Oneens

Opgroeien in een stabiel gezin geeft kin­de­ren een stevige basis voor het leven. Daar­naast is het be­lang­rijk dat de over­heid ook ver­der kijkt dan het ge­zins­le­ven. Het gaat erom dat ie­der­een, single of vijf­tig jaar getrouwd, onder­deel is van een bre­dere ge­meen­schap; geen los individu.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens

De ChristenUnie vindt het bij een derge­lijk ingrijpende stap ver­stan­dig dat het gezin hierin door een des­kun­dige begeleid wordt.