GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden ChristenUnie

ChristenUnie

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

Het aantal kin­de­ren dat in armoede opgroeit, moet stevig omlaag. Dat doet de ChristenUnie door de minimumlonen te verhogen, en daarbij stijgt onder andere de bijstand mee. De lan­de­lijke fondsen tegen armoede moeten beter aan­slui­ten op ge­meen­telijke voor­zie­ningen. Zodat ge­zin­nen betere hulp krijgen als een kind bij­voor­beeld een fiets of laptop voor school nodig heeft.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Eens

De ChristenUnie stelt voor om het belas­tingstelsel gron­dig te herzien. We schaffen de toe­slagen af en stellen een belas­ting­kor­ting in die onder andere reke­ning houdt met de huishoudsamen­stel­ling. Voor meer­persoonshuis­hou­dens komt er voor elk extra lid de helft van de bedragen bij die een alleenstaande krijgt.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Oneens

De ChristenUnie schaft de kin­der­op­vangtoe­slag af. In plaats daar­van komt er een hoge

vaste kor­ting op de prijs van kin­der­op­vang en buiten­schoolse opvang voor alle gebruikers. Deze kor­ting wordt recht­streeks verrekend met de kin­der­op­vangin­stel­ling of gast­ou­der. De kor­ting is zodanig dat ouders met een laag inkomen niet meer betalen voor kin­der­op­vang dan nu.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Eens

De ChristenUnie ziet de zon­dag als een dag voor kerkgang, familie en ontspan­ning. Juist in een tijd van toe­ne­mende tijdsdruk is een vast en col­lec­tief moment van rust waarde­vol. In cao’s wor­den afspraken gemaakt over onder welke voor­waar­den werk op zon­dag moge­lijk is. Dit wordt bij voor­keur beperkt tot nood­za­ke­lijk zon­dags­werk en is een vrije keuze van de werknemer. Winkeliers en marktkraamh­ou­ders mogen niet ge­dwon­gen wor­den hun winkel of kraam op zon­dag te openen. De over­heid moet dit garan­de­ren en bewaken.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Eens

De Kijk­wij­zer is een be­lang­rijk instru­ment voor ouders en opvoe­ders om in te schatten of een pro­gram­ma geschikt is voor hun kind. Bij het classificeren wor­den objectieve criteria gebruikt door pro­fes­sio­nals. Het zou wat de ChristenUnie betreft goed zijn als ouders bij het classificeren via een ouderpanel ook een stem krijgen.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Eens

De ChristenUnie vindt dit soort reclames zeer onwen­se­lijk. De over­heid zou meer hand­vat­ten moeten hebben om derge­lijke reclame te verbie­den.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens

De ChristenUnie wil werken aan een drugsvrije samen­le­ving. Stevige preventie tegen drugs­ge­bruik is nood­za­ke­lijk, naast een actief beleid om te voor­ko­men dat tieners de stap naar criminali­teit maken. De zware criminali­teit die zich steeds rücksichtsloser boven­gronds mani­fes­teert, wordt keihard aangepakt.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Oneens

Gezin en familie zijn in de ogen van de ChristenUnie heel be­lang­rijk. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kin­de­ren een stevige basis voor het leven. Veel ouder(s) combineren de opvoe­ding van hun kin­de­ren met werk en leveren daar­naast vaak nog een andere bijdrage aan de samen­le­ving. Daar moet de over­heid oog voor hebben én reke­ning mee hou­den. In alle aspecten van het beleid. Onder­wijs, zorg, maar ook het belas­tingstelsel en de wet­ge­ving. Elke minister zou wat de ChristenUnie betreft het belang van het gezin goed tussen de oren moeten hebben zitten.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

Een jeugdbescher­mings­maat­re­gel is erg ingrijpend. De afgelopen jaren is gewerkt aan het verbe­te­ren van het feiten­on­der­zoek dat hierbij komt kijken. Om de kans op fouten te verkleinen, zou de ChristenUnie het goed vin­den als de positie van ouders maar ook de positie van kin­de­ren in dit soort trajecten ver­sterkt wor­den.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens

De ChristenUnie vindt het be­lang­rijk dat ouders een school kunnen kiezen die aansluit bij hun levens­over­tui­ging. We willen de ouderbe­trok­ken­heid bij de school en de samen­wer­king tussen ouders en leraren ver­gro­ten.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Oneens

Opgroeien in een stabiel gezin geeft kin­de­ren een stevige basis voor het leven. Voor de ChristenUnie is het huwe­lijk tussen man en vrouw uniek en waarde­vol. We willen dat de over­heid de omstan­dig­he­den schept waarin ouders ruimte ervaren om hun kin­de­ren op te voe­den.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Eens

Bij een relatie die niet meer te red­den valt, moet de inzet maximaal gericht zijn op

‘schei­den zon­der schade’. Er kan een gezinsver­te­gen­woor­diger wor­den aan­ge­steld die voor, tij­dens en na de schei­ding onder­steu­ning biedt.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Oneens

De ChristenUnie vindt het be­lang­rijk dat ge­zin­nen zelf de keuze­vrij­heid hebben om werk en zorg te ver­de­len. We willen dat ge­zin­nen zelf een goede balans vin­den, en tege­lijk het niet onaan­trek­ke­lijk maken om (in deel­tijd) te blijven werken. Daarom is de ChristenUnie voor een ruim ouder­schapsverlof en goede, passende en betaal­ba­re kin­der­op­vang.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Oneens

Opgroeien in een stabiel gezin geeft kin­de­ren een stevige basis voor het leven. Daar­naast is het be­lang­rijk dat de over­heid ook ver­der kijkt dan het ge­zins­le­ven. Het gaat erom dat ie­der­een, single of vijf­tig jaar getrouwd, onder­deel is van een bre­dere ge­meen­schap; geen los individu.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens

De ChristenUnie vindt het bij een derge­lijk ingrijpende stap ver­stan­dig dat het gezin hierin door een des­kun­dige begeleid wordt.