GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden D66

D66

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

Bijna een miljoen mensen in Neder­land leeft in armoede. Een op de vijf huis­hou­dens heeft proble­ma­tische schul­den. Dit geld­ge­brek zorgt voor onzeker­heid en stress. Schul­den lei­den er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen. D66 wil de onvrij­heid die armoede en schul­den veroor­zaken hard bestrij­den. We willen het aantal mensen in armoede de ko­men­de kabinets­pe­rio­de met tenminste de helft vermin­de­ren.

Daarvoor is een combinatie van maat­regelen nodig. We verhogen het minimumloon en de uitke­ringen. We zetten ook in op de preventie van opbouw van schul­den en maken schuld­hulp­ver­le­ning toe­gan­ke­lijker en doeltreffen­der. Daar­naast willen we dat armoede­rege­lingen voor mensen toe­gan­ke­lijk en be­grij­pe­lijk zijn en zo min moge­lijk papier­werk vragen.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Eens

We zien dat juist onder ge­zin­nen met veel kin­de­ren armoede voor­komt. Om dat te bestrij­den stelt D66 voor om ook als we de toe­slagen afschaffen, nog steeds een bedrag per kind be­schik­baar te stellen, zon­der plafond en onaf­han­ke­lijk van het inkomen. En om de kin­der­op­vang gratis te maken voor 4 dagen, zodat kin­de­ren ongeacht uit welk gezin zij komen daar gebruik van kunnen maken.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Oneens

D66 stelt voor om voor alle kin­de­ren 4 dagen opvang gratis be­schik­baar te stellen. D66 zou juist graag zien dat ook kin­de­ren bij wie een van de ouders (tij­de­lijk) niet werkt, toch gebruik kunnen maken van de opvang. Dit zorgt ervoor dat kin­de­ren met elkaar opgroeien, en doordat er geen inge­wik­kelde voor­waar­den wor­den gesteld aan de toe­slag lopen ouders ook geen risico dat als zij wat min­der werken of tij­de­lijk geen werk hebben, grote sommen geld hoeven terug te betalen.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Oneens

D66 vindt dat ge­zin­nen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij hun tijd willen inrichten en hoe ze de zorg voor hun gezin willen ver­de­len. Dat hoeft echt niet altijd op 1 spe­ci­fie­ke dag te vallen. Een dag met het gezin kan ook bestaan uit een bezoek aan een museum of een voetbal­wed­strijd. Op dat moment is waar­schijn­lijk de moe­der of vader van iemand anders daarvoor aan het werk. Dat is de vrije keuze die mensen zelf mogen maken.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Oneens

Kijk­wij­zer adviseert over de moge­lijke scha­de­lijk­heid van pro­gram­ma’s op tele­vi­sie en online, maar niet over de wen­se­lijk­heid. De scha­de­lijk­heid wordt objec­tief be­oor­deeld op basis van expertise. Kijk­wij­zer gaat niet over de kwali­teit of over de wen­se­lijk­heid. Daarin verschillen ouders van mening en dienen zij dan ook zelf een oor­deel te vellen. D66 vindt het dan ook niet wen­se­lijk dat ouders zeggen­schap krijgen over de classifice­ring, omdat het dan niet meer over de scha­de­lijk­heid zou gaan maar meer over de wen­se­lijk­heid.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Oneens

Hoe mensen invulling geven aan hun liefdesleven is voor D66 een privéaan­gele­gen­heid. Dating­si­tes die op dat gebied reclame willen maken moeten zich aan dezelfde regels hou­den als andere bedrijven. De Reclame Code Com­mis­sie toetst of reclames aan de Neder­landse Reclame Code voldoen. Het is niet aan de over­heid om de wen­se­lijk­heid daar­van te beoor­de­len, zolang de reclames geen scha­de­lijke of aanstoot­ge­vende inhoud bevatten.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Oneens

Minder­ja­rige jon­ge­ren moeten verre blijven van drug­ge­bruik. Het aanbod van drugs aan min­der­ja­rigen is verbo­den en moet hard wor­den aangepakt. Voor ie­der­een boven de 18 wil D66 inzetten op meer preventie en voorlich­ting. Reguleren van softdrugs biedt daar meer moge­lijk­he­den voor dan verbie­den. Zo ontneem je criminelen hun verdien­mo­del en houdt je de ge­zond­heidsrisico’s van drugs zo laag moge­lijk.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Oneens

D66 vindt een spe­ci­fie­ke minister voor gezin niet nodig. Wel willen we al het beleid dat kin­de­ren aangaat beter samen­bren­gen, zodat alle kin­de­ren de beste kansen krijgen. Bij­voor­beeld door kin­der­op­vang naar het ministerie van OCW te ver­plaatsen. Ook het (jeugd)zorg­be­leid en onder­wijs zou­den beter op elkaar aan moeten sluiten.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

Een maat­regel van kin­derbescher­ming is erg ingrijpend voor zowel ouders als het kind. Maar als het nodig is, is het nodig. D66 heeft daarom ook eer­der gepleit voor eer­lijk feiten­on­der­zoek. Ook de rechtspositie van het kind moet hierbij wor­den ver­sterkt. We inves­te­ren daar­naast in sociale advocatuur.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Oneens

School is ook een plek waar kin­de­ren hun eigen talenten ont­dek­ken en wie zij zijn. We vin­den het be­lang­rijk dat kin­de­ren leren over bur­ger­schap, mensen­rechten en het belang van niet dis­cri­mi­neren. Zodat zij, met kennis van ieders rechten en plichten, kunnen deel­ne­men aan de samen­le­ving.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Eens

Of mensen getrouwd zijn of niet zegt weinig over de mate waarin ze in staat zijn om een kind op te voe­den. Gelukkig maar, want bijna de helft van de kin­de­ren wordt geboren buiten het huwe­lijk of geregistreerd partner­schap.

De hui­dige wet­ge­ving biedt nog wel een betere rechtsbescher­ming aan kin­de­ren die geboren wor­den uit een huwe­lijk. Dat wil D66 ver­an­de­ren. Ouders zou­den name­lijk zelf moeten kunnen bepalen hoe zij samen willen leven, zon­der dat dat iets uitmaakt voor hun kin­de­ren. Daarom wil D66 het familie­recht aanpassen naar de familie van nu.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Eens

Con­flic­ten bij schei­dingen kunnen scha­de­lijk zijn voor het kind. Daarom is goede be­ge­lei­ding bij een vecht­schei­ding erg be­lang­rijk. Vanuit het pro­gram­ma “Schei­den zon­der schade” wordt nu gewerkt met gezinsver­te­gen­woor­digers, die het proces van de schei­ding onder­steunt en zo nodig extra hulp kan inschakelen. Dat vindt D66 een goede ont­wik­ke­ling.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Eens

Ie­der­een mag na­tuur­lijk zelf bepalen hoeveel hij of zij wil werken. Helaas is het niet ieders eigen keuze om deel­tijd te werken. In Neder­land is dit sterk verankerd in de cultuur. Dat maakt dat vrouwen niet altijd de keuze­vrij­heid hebben, en die ook niet altijd voelen. Het feit dat vrouwen voor lan­gere tijd uit de run­ning zijn dan mannen bij het krijgen van een kind, is hier­van één van de be­lang­rijk­ste voe­dings­bronnen.

Het vele deel­tijd werken heeft nadelen. Meer dan de helft van de vrouwen is fi­nan­cieel af­han­ke­lijk (verdient min­der dan het minimumloon per maand), ten opzichte van bijna een kwart van de mannen. Ook bie­den vrouwen een ongekend eco­no­misch po­ten­tieel. Ze zijn hard nodig op de arbeids­markt.

Daarom wil D66 een aantal zaken regelen om de deel­tijd cultuur te door­bre­ken. Zo willen we een betere zorg/werk-ver­de­ling moge­lijk maken door gratis kin­der­op­vang en een lan­ger partner- en ouder­schapsverlof.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Eens

Ie­der­een is vrij om zelf te kiezen hoe hij of zij wil sa­men­le­ven. De over­heid moet daarom zoveel moge­lijk leef­vorm­neu­traal zijn. Ons hui­dige recht is nog vaak gebaseerd op het tra­di­tio­nele gezin. Dat wil D66 ver­an­de­ren, door onder andere het familie­recht aan te passen aan de familie van nu.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Oneens

Voor kin­de­ren kan het ingrijpend zijn als hun ouder een gen­dertransitie ondergaat. De GGZ onder­steunt ge­zin­nen van trans­gen­ders bij dit transitie­pro­ces.

Het wij­zigen van het geslacht in de geboorteakte is een admi­ni­stra­tieve han­de­ling bij de ge­meen­te. Daar hoeft dus niet nog een aparte des­kun­dige voor geconsul­teerd te wor­den.