GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden JA21

JA21

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Oneens

Werken moet veel lonen­der wor­den ten opzichte van een uitke­ring. Het minimumloon moet wor­den verhoogd, evenals de belas­tingvrije voet, waardoor lage inko­mens erop vooruit gaan. Dat werkt beter dan een natio­naal actie­plan.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Eens

JA21 wil een fiscaal systeem dat ge­zin­nen onder­steunt.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Eens

-

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Oneens

JA21 wil bur­gers en on­der­ne­mers vrijlaten in de invulling van hun (werk)week.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Eens

Dat werkt beter dan van bovenaf opgelegd.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Eens

Dat iets onwen­se­lijk is wil overigens niet zeggen dat het verbo­den moet wor­den.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Oneens

JA21 wil toe­werken naar een ver­stan­dige, stapsge­wij­ze legalise­ring van softdrugs. Tegen harddrugs­pro­ble­ma­tiek daar­en­te­gen moet har­der wor­den opgetre­den.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezinsbeleid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Eens

-

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

-

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens

JA21 steunt de vrij­heid van onder­wijs conform artikel 23.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Oneens

Dit is de vrij­heid van mensen zelf. De keuze tussen een huwe­lijk en geregistreerd partner­schap ener­zijds en een ongeregistreerd partner­schap ander­zijds heeft juri­disch echter wel invloed op het ouder­lijk gezag.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Oneens

Het kan in bepaalde gevallen zeer nood­za­ke­lijk zijn, maar het gaat te ver om dit generiek op te leggen.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Oneens

Dit is een keuze van ouders zelf.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heidsbeleid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Oneens

-

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens

JA21 staat zeer kri­tisch tegen­over derge­lijke trends. Indien het echter toch gebeurt, dan moet er meer reke­ning gehou­den wor­den met de belangen van kin­de­ren.