GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden SGP

SGP

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

Het is zeker in corona­tijd be­lang­rijk om oog te hebben voor fi­nan­cieel kwets­ba­re ge­zin­nen. De uit­voe­ring is overigens de verant­woor­de­lijk­heid van ge­meen­ten.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Eens

Er zijn maar liefst hon­derd­dui­zen­den ge­zin­nen die meer dan twee kin­de­ren hebben. Zij blijven te vaak buiten beeld.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Oneens

Deze voor­zie­ningen moeten juist bedoeld zijn voor het wel­zijn van de kin­de­ren. De fi­nan­ciële onder­steu­ning mag dus niet af­han­ke­lijk zijn van de vraag of ouders een betaalde baan hebben.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Eens

De SGP is warm voor­stan­der van de zon­dagsrust, dat is een zegen voor de hec­tische samen­le­ving waarin we leven.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Eens

Niet alleen pro­fes­sio­nele codeurs, maar ook de ouders als de erva­ringsdes­kun­digen verdienen invloed.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Eens

De SGP pleit voor meer bescher­ming van kin­de­ren tegen deze scha­de­lijke invloe­den. De over­heid zou actief steun moeten geven aan het ver­ster­ken van relaties in plaats van het ondermijnen.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens

Neder­land is veel te soft in de aanpak van drugs en dat leidt tot veel meer harde problemen.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Eens

Het gezin verdient een minister die als boeg­beeld func­tio­neert en de belangen ervan in het kabinet behar­tigt.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Eens

De SGP vindt dat de rechtsbescher­ming van ouders bij deze ingrijpende besluiten beperkter is dan bij­voor­beeld binnen het bestuurs­recht. Dat is moet beter.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens

De vrij­heid van onder­wijs is een groot goed. Kin­de­ren zijn gebaat bij een eendui­dig opvoed­kli­maat.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Oneens

Met een offi­cië­le, geregistreerde relatie geven ouders maximaal aan dat zij volle­dig verant­woor­de­lijk­heid willen nemen voor de opvoe­ding van en de zorg voor het kind. Dat is een posi­tief sig­naal rich­ting het kind.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Eens

Helaas blijken kin­de­ren bij een (echt)schei­ding vaak knel te zitten tussen hun ouders. Het is goed als een derde waakt over hun belangen.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Oneens

Er is eenzij­dig aan­dacht voor betaald werk, waardoor de waarde van man­tel­zorg wordt onder­schat. Laten we juist onze deel­tijd­cul­tuur koes­te­ren.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Oneens

Er is niets mis met het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren. Integen­deel, de over­heid zou dat als basis moeten erkennen voor het gezins­be­leid.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens

Het gaat om ingrijpende keuzes. Het is zorg­vul­dig dat dan een des­kun­dige betrokken wordt.