GezinsPlatform.NLGezinskieswijzer - Antwoorden VVD

VVD

1)

Armoede­be­strij­ding

Er moet een natio­naal actie­plan komen tegen armoede in ge­zin­nen.

Eens

De beste manier om armoede te bestrij­den, is zorgen dat mensen weer aan het werk komen. Daar ligt voor de VVD de priori­teit. We zorgen dat werken meer loont door het minimumloon te verhogen en door de belas­tingen voor mensen met een mid­denin­ko­men te verlagen. Daarbij willen we ook meer hulp voor mensen met proble­ma­tische schul­den, bij­voor­beeld door een adempauze. Bij lokaal armoede­be­leid, heeft het bestrij­den van kin­derarmoede priori­teit.

2)

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

In de rege­lingen voor fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen zou meer aan­dacht moeten zijn voor ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren.

Oneens

Neder­land kent diverse rege­lingen voor mensen met kin­de­ren, zoals de kin­derbij­slag, het kindgebon­den budget en de kin­der­op­vangtoe­slag. Het blijft een keuze van mensen zelf om kin­de­ren te nemen en hoeveel kin­de­ren zij nemen. De VVD vindt niet dat de samen­le­ving er auto­ma­tisch meer aan moet bijdragen als ouders besluiten om veel kin­de­ren te nemen.

3)

Kinder­op­vang

Ouders die hun kin­de­ren naar de peuterspeel­zaal of kin­der­op­vang willen sturen voor de algehele ont­wik­ke­ling van het kind, moeten alleen recht hebben op kin­der­op­vangtoe­slag als zij allebei betaald werken.

Eens

De VVD wil dat kin­der­op­vang goedkoper wordt voor werkende ouders met een mid­denin­ko­men. De over­heidsbijdrage is bedoeld voor ouders die werken. Voor hen is het ont­bre­ken van kin­der­op­vang name­lijk een be­lem­me­ring om te kunnen werken.

4)

Gezins­tijd

Het is de verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid om er onder meer door het be­scher­men van een weke­lijkse col­lec­tieve rust­dag voor te zorgen dat ge­zin­nen voldoende tijd met elkaar kunnen door­bren­gen.

Oneens De VVD wil dat mensen hun leven kunnen inrichten op een manier die ze zelf willen. Daarbij hoort ook keuze­vrij­heid om te werken op momenten die passen bij de manier waarop iemand zijn leven wil inrichten. Binnen wette­lijke kaders, zoals de arbeidstij­denwet, willen we dat werk­ge­vers en werknemers hier samen afspraken over maken.

5)

Media

Bij het classificeren van beel­den door de Kijk­wij­zer zou ook een repre­sen­ta­tief ouderpanel invloed moeten krijgen op de beoor­de­ling.

Oneens

Kijk­wij­zer in­for­meert ouders en opvoe­ders tot welke leef­tijd een tele­vi­sie­pro­gramma of film scha­de­lijk kan zijn voor kin­de­ren. Het gaat hierbij niet over geschikt­heid of kwali­teit. Dit advies komt tot stand door speciaal opgeleide mede­wer­kers. Uit­ein­de­lijk is het een hulp­mid­del voor ouders en beslissen ouders zelf welke pro­gram­ma’s er op de tele­vi­sie wor­den bekeken. Daarvoor hoeft er niet een extra repre­sen­ta­tief ouderpanel te wor­den toe­ge­voegd.

6)

Reclame

Het is onwen­se­lijk dat jon­ge­ren op weg naar school reclames op bushokjes tegen­ko­men die ouders sti­mu­leren om vreemd te gaan.

Oneens

In Neder­land kennen we regels waaraan reclame-uitingen moeten voldoen, denk bij­voor­beeld aan dat we geen reclame maken voor kwakzalverij. De Reclame Code Com­mis­sie heeft be­oor­deeld dat deze reclame-uitingen niet onwette­lijk zijn. De VVD wil geen wille­keur en wanneer reclame-uitingen aan de alge­meen gel­dende regels voldoen, dan mogen ze.

7)

Drugs

Drugs is een groot gevaar voor de ge­zond­heid van onze jon­ge­ren en moet dus actiever bestre­den wor­den.

Eens

Drugs kunnen grote gevolgen hebben voor de ge­zond­heid van jon­ge­ren. Dit moeten we aller­eerst doen door jon­ge­ren goed voor te lichten over de gevaren van het gebruik van drugs, maar ook het over­ma­tig gebruik van alcohol of roken. Wanneer jon­ge­ren toch gebruiken, draagt dit bij aan het in stand hou­den van het verdien­mo­del van drugs­cri­mi­nelen. Wij willen dat drugscriminali­teit har­der en creatiever wordt aangepakt en wij willen dat jon­ge­ren die betrokken zijn bij drugs­handel eer­der in beeld wor­den gebracht zodat ze weer op het rechte pad kunnen wor­den gebracht.

8)

Boeg­beeld gezin

Voor een samen­han­gend gezins­be­leid is het nodig dat er een minister voor het gezin komt, waardoor de verant­woor­de­lijk­he­den niet lan­ger versnipperd blijven over ver­schil­lende ministeries.

Oneens

De VVD is voor­stan­der van goed beleid rondom ge­zin­nen. Een overkoepelende ministerie zorgt er niet per de­fi­ni­tie voor dat beleid niet lan­ger ‘versnipperd’ raakt. Uit­ein­de­lijk wil de VVD dat het goed gere­geld wordt voor ge­zin­nen in Neder­land en is de manier waarop daaraan onder­ge­schikt.

9)

Kinderbescher­ming

Voor een zorg­vul­dige be­han­de­ling van het gezin bij maat­regelen van kin­derbescher­ming dient de positie van ouders ver­sterkt te wor­den.

Oneens

Wij vin­den dat je moet inves­te­ren in de kennis en vaar­dig­he­den van pro­fes­sio­nals vanuit de vraag hoe de jeugdbescher­ming beter kan voor ouders en kin­de­ren. Daarom zijn we niet voor het opleggen van extra regels van bovenaf. Dat leidt tot meer en lan­gere juri­dische pro­ce­dures die niet in het belang zijn van ouders en kin­de­ren.

10)

Onder­wijs

Het is be­lang­rijk dat het onder­wijs, bij­voor­beeld over thema’s als seksua­li­teit, goed aansluit bij de opvat­tingen die in het gezin gel­den.

Eens

In Neder­land kennen we vrij­heid van onder­wijs, dit geeft ouders ruimte om te kiezen voor een school die het beste past bij hun over­tui­gingen. Wel vindt de VVD het be­lang­rijk dat we kin­de­ren goed voor­be­rei­den voor een succes­volle maat­schap­pe­lijke carrière met respect voor de democra­tische recht­staat. Hier hoort ook diver­si­teit en seksua­li­teit bij, dus ook dat ie­der­een vrij zich­zelf mag zijn in Neder­land.

11)

Ouder­schap en relaties

Het maakt voor het belang van het kind niet uit of ouders sa­men­le­ven in een geregistreerde relatie zoals het huwe­lijk en een geregistreerd partner­schap of dat zij ongeregistreerd samenwonen.

Oneens

Een warm en stabiel thuis, dat is het be­lang­rijk­ste voor kin­de­ren. De wette­lijke status van de relatie van ouders is daaraan onder­ge­schikt.

12)

(Echt)schei­ding

Bij (echt)schei­ding van ouders moeten kin­de­ren een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger toegewezen krijgen om te voor­ko­men hun belangen in de knel komen.

Oneens

Een bij­zon­dere belangenbe­har­tiger is niet per de­fi­ni­tie een goed idee. Vaak gaan ouders in goed overleg uit elkaar en dan is het niet nodig dat de over­heid een bij­zon­der belangenbe­har­tiger toe­wijst. Ook vin­den we dat er bij schei­dingen meer naar kin­de­ren zelf geluisterd moet wor­den. De meeste kin­de­ren kunnen zelf aan­ge­ven wat zij be­lang­rijk vin­den en waar zij bij­voor­beeld het liefst willen wonen.

13)

Arbeidspar­ti­ci­pa­tie

Neder­land moet af van de deel­tijd­cul­tuur waarbij in veel ge­zin­nen een van beide ouders een beperkt aantal dagen betaald werk verricht.

Eens

De VVD wil dat meer ouders (kunnen) kiezen voor meer uren werk. Zo benutten we de talenten van de grote groep deel­tijd­wer­kers beter. We willen dat het voor werkende ouders mak­ke­lijker wordt om meer te werken door goedkopere kin­der­op­vang voor mid­denin­ko­mens en min­der belas­ting op werk.

14)

Genderdiver­si­teit

Het is be­lang­rijk dat het over­heids­be­leid gericht is op het door­bre­ken van het gen­derstereotiepe beeld van het gezin van vader, moe­der en kin­de­ren.

Eens

Ie­der­een moet vrij zich­zelf kunnen zijn in Neder­land. Een gezin kan bestaan uit vader, moe­der en kin­de­ren, maar ook op vele andere manieren. De over­heid kan hierin een rol spelen om te laten zien dat Neder­land uit veel ver­schil­lende ge­zin­nen bestaat. Zo ver­gro­ten we accep­ta­tie en gaan we dis­cri­mi­na­tie tegen.

15)

Geslachtsaanpas­sing

Met het oog op de belangen van kin­de­ren is het wen­se­lijk dat een des­kun­dige geconsul­teerd wordt indien ouders het eigen geslacht op hun geboorteakte willen wij­zigen.

Eens

Ie­der­een moet zich­zelf kunnen zijn in Neder­land. Daarom vin­den wij het goed dat ook kin­de­ren jon­ger dan 16 een verzoek kunnen indienen bij de kin­der­rechter om hun eigen geslacht op hun geboorteakte te wij­zigen. Als de rechter het nodig vindt een des­kun­dige te consul­te­ren dan moet dat kunnen, omdat bij som­mi­ge jonge kin­de­ren de gen­deri­den­ti­teit nog fluïde is en wijzi­ging van geslacht een ingrijpende han­de­ling is.