GezinsPlatform.NLMissie

Missie

Missie / Visie

Neder­land kent vele belangenbe­har­tigers die zich inzetten om bij beleidsmakers te pleiten voor de belangen van de groep die zij ver­te­gen­woor­digen. Tevens tre­den zij namens deze groep op in de media en de samen­le­ving om op die manier hun stand­punt kracht bij te zetten en begrip te vragen voor hun positie.

In Neder­land bestond geen organi­sa­tie die op lan­de­lijk niveau opkomt voor de belangen van het gezin. En dat terwijl de vitali­teit van ge­zin­nen in hoge mate bepalend is voor de ge­zond­heid en toe­komst van de samen­le­ving. De kansen van kin­de­ren in het onder­wijs hangen bij­voor­beeld af van de mate van be­trok­ken­heid en onder­steu­ning in het gezin. Uit onder­zoek blijkt ook dat de kwali­teit van relaties en ge­zin­nen een be­lang­rijke factor is voor het wel­zijn en de ge­zond­heid van bur­gers. En in het kader van dis­cus­sies over vergrij­zing en zorg­kos­ten speelt het gezin een cruciale rol. Helaas staat het gezin niet prominent op de poli­tieke en maat­schap­pe­lijke agenda.

Gezins­Plat­form.NL is opgericht om het gezin een stem te geven in de samen­le­ving en de belangen van het gezin te ver­te­gen­woor­digen en verde­digen. Door een po­si­tie­ve kijk op het gezin te bevor­de­ren en beleids­keuzes die ten aanzien van het gezin wor­den gemaakt en de gevolgen daar­van inzichte­lijk te maken, wil Gezins­Plat­form.NL bijdragen aan bewustwor­ding en beleidsbeïn­vloe­ding.

Doel­stel­ling

Gezins­Plat­form.NL stelt zich ten doel de belangen van het gezin te behar­tigen in poli­tiek en media ten­ein­de besluit­vor­ming en beeld­vor­ming ten aanzien van het gezin posi­tief te beïn­vloe­den.

Strategie

Missie
(foto: Anastasiya Gepp)

Om de aan­dacht voor het gezin en voor het belang ervan voor de samen­le­ving te doen groeien -met als beoogd gevolg dat besluit­vor­ming en beeld­vor­ming ten aanzien van het gezin zich posi­tief ont­wik­ke­len- zal Gezins­Plat­form.NL daar waar de actuali­teit zich aandient er bij de over­heid voor pleiten dat zij de na­tuur­lijke ge­meen­schap van het gezin bevor­dert, duurzame relaties sti­mu­leert, ouders die hun kin­de­ren zelf opvoe­den onder­steunt en ge­zin­nen waarin man­tel­zorg wordt verleend helpt. In het verlengde hier­van streeft Gezins­Plat­form.NL ernaar dat het belang dat kin­de­ren wor­den opgevoed door hun vader en moe­der en de waarde van stabiele ge­zin­nen voor het goed func­tio­ne­ren van de samen­le­ving een bre­dere erken­ning krijgen. Daar­naast roept het platform op tot een royaal respect voor het recht van ouders om hun kin­de­ren op te voe­den en onder­wijs te (laten) geven op grond van de levensbeschouwe­lijke of gods­diens­tige over­tui­ging.

Gezins­Plat­form.NL vraagt voor de acties die zij onderneemt rich­ting poli­tiek aan­dacht in de media. Andersom zal zij trachten acties die zij onderneemt in de media onder de aan­dacht van de poli­tiek te brengen.

Om als platform het gezin geloof­waar­dig te kunnen ver­te­gen­woor­digen en de belangen te behar­tigen, laat Gezins­Plat­form.NL zich adviseren vanuit het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld door organi­sa­ties die zich als deel­ne­mer kunnen aan­slui­ten bij het platform en die zich op maat­schap­pe­lijk gebied als de zorg, de hulp­ver­le­ning en het onder­wijs inzetten en die onder­steu­ning bie­den bij gezins­vor­ming en opvoe­ding. Tevens bouwt het platform aan een brede basis van ge­zin­nen en belang­stel­len­den die als achterban het optre­den van het platform legitimi­teit verschaft en die als donateurs de Stich­ting onder­steunen.

Beleids­plan

In het beleids­plan geven we kort aan hoe we tot nu toe invulling hebben gegeven aan onze missie om de belangen van het gezin te behar­tigen en zetten we uiteen hoe we dat in 2021 hopen te doen.

1. Een gezins­vrien­de­lijk belas­ting­kli­maat, waarin de ouder­lijke zorg voor kin­de­ren en man­tel­zorg wor­den ge­sti­mu­leerd in plaats van ont­moe­digd