GezinsPlatform.NLVerslag activiteiten GezinsPlatform 2019

Gezinsdag 31 mei 2019
Gezinsdag 31 mei 2019 (foto: Wim Koopman)

Het Gezins­plat­form.nl wil ener­zijds een samen­wer­kings­ver­band zijn van organi­sa­ties die zich inzetten voor de onder­steu­ning van ge­zin­nen en wil ander­zijds ook afzon­der­lijke ge­zin­nen samen­bren­gen, opdat zij een stem hebben naar o.a. de over­heid en media. Hiertoe wor­den ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten ont­wik­keld.

Afgelopen jaar is er tijd en energie gestoken in het oprichten van de organi­sa­tie ook als stich­ting, deze web­si­te en pro­mo­tie­ma­te­riaal ont­wik­keld en is tevens ook gewerkt aan de uitbrei­ding van het net­werk en het bereiken van de ge­zin­nen.

Voor de ge­zin­nen wordt een jaar­lijkse ont­moe­tings­dag voor de ge­zin­nen geor­ga­ni­seerd rondom de inter­na­tio­nale dag van het gezin (15 mei), een dag waarop de ont­moe­ting in een ontspannen sfeer centraal staat, en waar organi­sa­ties die op het vlak van het gezin werk­zaam zijn en moge­lijk ook beleidsmakers, zich kunnen presen­te­ren.

Twee tot driemaal per jaar wordt een net­werk­dag aangebo­den voor de deel­ne­mende organi­sa­ties aan het gezins­plat­form en andere geïn­te­res­seerde organi­sa­ties, om hen de moge­lijk­heid de geven tot uit­wis­se­ling en net­werken. Tevens wordt ernaar gestreefd om op deze dag een lezing of mini-symposium aan te bie­den, eventueel geor­ga­ni­seerd vanuit één van de deel­ne­mende organi­sa­ties of door een externe spreker uit te nodigen. Doel is om elkaar te laten delen in elkaars expertise of kennis te nemen van een actueel thema rondom gezin of gezins­vor­ming.

Gezins­plat­form richt zich ook op het bij­hou­den van de ont­wik­ke­lingen in de samen­le­ving in het alge­meen, en de poli­tiek en media in het bij­zon­der. Zij laat haar stem horen door het publiceren van (opinie)artikels in de media, het schrijven van brieven naar politici of hun partij en naar maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties over ont­wik­ke­lingen die het gezin raken en beïn­vloe­den. Rond de verkie­zingen wordt een stem­wij­zer aangebo­den op de web­si­te waarin de ‘gezins­vrien­de­lijk­heid’ van de poli­tieke partijen in kaart wordt gebracht. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een gezins-effecten­rap­portage, een instru­ment om te de effecten van wet­ge­ving op het gezin te monitoren.