GezinsPlatform.NLBrief aan formateur Hamer

gepubliceerd: donderdag, 10 juni 2021

Gezins­Plat­form.nl schreef een brief aan formateur Mariëtte Hamer om het belang van het gezin bij de kabinets­be­spre­kingen onder de aan­dacht te brengen. Als reactie ont­vingen we een korte, vrien­de­lijke brief terug.

Belang van het gezin

Het gezin is van onschat­ba­re waarde. Voor het wel­zijn van kin­de­ren, van ouders en van ons allemaal. Gezins­Plat­form.NL vindt dat poli­tiek hier meer aan­dacht voor moet hebben. Het rege­rings­be­leid is momenteel sterk gericht op het individu en daar waar het beleid de ge­zin­nen raakt, is het versnipperd over ver­schil­lende de­par­te­menten.

De achter­lig­gende corona­pe­rio­de met diverse lockdowns, waarin een groot beroep is gedaan op het gezin, heeft nog maar eens bewezen dat het gezin van wezen­lijk belang is voor de samen­le­ving. Binnen de vei­lig­heid van een gezin kunnen kin­de­ren zich goed ont­wik­ke­len en voelen vol­was­se­nen zich gelukki­ger. In ruim 2,5 miljoen huis­hou­dens in Neder­land groeien meer dan vier miljoen (ongeveer 27% van de bevol­king) kin­de­ren op. Helaas weten we ook dat 1 op de 11 kin­de­ren in armoede leeft. In een agenda voor het herstel van Neder­land mag het gezin niet ont­bre­ken als één van de hoofdrolspelers.

Daarom vragen wij als platform, dat de belangen van het gezin behar­tigt, na­druk­ke­lijk in het formatie­pro­ces aan­dacht te schenken aan het gezin en de vraag te stellen welk effect het rege­rings­be­leid heeft op ge­zin­nen. Dat belang speelt op velerlei terreinen, of het nu de fiscali­teit is, de afstem­ming van arbeid en zorg, de be­trok­ken­heid bij het onder­wijs, de jeugd­zorg of de kin­derbescher­ming. In het bij­zon­der vragen wij u stil te staan bij:

  • De moge­lijk­heid van een Minister van gezin
  • De demo­gra­fische ont­wik­ke­lingen
  • Diver­si­teit in gezinsgrootte

Minister van het Gezin

Gezins­Plat­form.NL vraagt bij deze formatie dringend aan­dacht voor het belang van een Minister van het gezin voor de ko­men­de vier jaar. Zo’n ministerie kan opkomen voor voldoende fi­nan­ciële onder­steu­ning van ge­zin­nen, voor een goede afstem­ming van onder­wijs en zorg, maar ook voor kin­de­ren die in onveilige situaties opgroeien. Deze minister kan zich als boeg­beeld inzetten voor een sti­mu­lerend en veilig gezins­kli­maat. Dat de samen­voe­ging van taken en bevoegd­he­den geen overbo­dige luxe is, is de afgelopen jaren wel gebleken uit de moeizame afstem­ming tussen onder­wijs en kin­der­op­vang en tussen onder­wijs en jeugd­hulp.

Dalend geboorte­cij­fer

In de zomer van 2019 rappor­teerde het Centraal Bureau voor de Statis­tiek dat de dalende geboorte­trend in Neder­land zich steeds ver­der doorzet. Waar voor­heen na een recessie het aantal geboortes bij hoogconjunctuur weer steeg, blijft die stij­ging de laatste jaren uit. Ook het aantal kin­de­ren per vrouw neemt af. Lag het ge­mid­del­de in de jaren 1960 rond de 3,2 kind per vrouw, in 2019 is dat meer dan gehal­veerd: 1,57. Een his­to­risch diepte­punt. Het vorig jaar ver­sche­nen rapport ‘Drukker, diverser en dubbelgrijs’, dat het demo­gra­fisch instituut Nidi heeft uit­ge­bracht, windt er geen doekjes om wat de negatieve gevolgen zijn van een laag geboorteratio voor een samen­le­ving.

Diverse lan­den in Europa nemen maat­regelen omdat een te sterke ver­ou­dering van de bevol­king ingrijpende gevolgen heeft voor de samen­le­ving. Zo zullen de lasten per werkende toe­ne­men ten behoeve van de fi­nan­cie­ring van de oude­dags­voor­zie­ningen en is er een afnemend arbeidsaanbod, terwijl in de zorg juist rela­tief meer han­den aan het bed nodig zijn.

Gezins­plat­form.NL vindt het daarom hoog tijd om in de ko­men­de kabinets­pe­rio­de de gevolgen van het zeer lage, en nog steeds dalende geboorte­cij­fer goed in beeld te brengen en roept het nieuwe kabinet op de verant­woor­de­lijk­heid op zich te nemen hier passend beleid voor te maken.

Diver­si­teit in gezinsgrootte

Gezins­Plat­form.NL vraagt ook aan­dacht voor de ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren. In veel studies, beleid en regel­ge­ving gaat men uit van een gezin met twee kin­de­ren. In wer­ke­lijk­heid ligt bij ruim 400.000 ge­zin­nen het kin­deraantal -soms substantieel- hoger, mede ook door een toe­ne­mend aantal samen­ge­stelde ge­zin­nen. Door uit te gaan van het stan­daard model van twee kin­de­ren per huis­hou­den komen ge­zin­nen met meer kin­de­ren in de knel, bij­voor­beeld als het gaat om huis­ves­ting en de ver­de­ling van werk en zorg thuis. Gezin­Plat­form.NL vindt het be­lang­rijk dat de poli­tiek veel meer oog heeft voor de keuze­vrij­heid die ouders hierbij mogen hebben en dat deze ook vanuit de over­heid wordt onder­steund (fi­nan­cieel en opvoed­kun­dig). Alle ge­zin­nen zijn be­lang­rijk!