GezinsPlatform.NLHet regeerakkoord heeft geen fundament

gepubliceerd: donderdag, 23 december 2021

Enige dagen nadat het regeerak­koord open­baar werd gemaakt, heeft Gezins­Plat­form.NL een pers­be­richt doen uit­gaan met een reactie. “We zien po­si­tie­ve aan­kno­pings­pun­ten, maar maken ons grote zorgen over de bood­schap die uit dit regeerak­koord spreekt. Of beter nog, wat onuit­ge­spro­ken blijft.”

In de periode vlak voor Kerst­mis wer­den ge­zin­nen gevangen in de hec­tiek van twee coronapers­con­fe­ren­ties binnen een week (14 en 18 de­cem­ber) en de af­ge­kon­digde lockdown, waardoor in tal­loze ge­zin­nen meteen alle zeilen weer moesten wor­den bij­ge­zet.

Omzien naar elkaar

Je zou bijna vergeten dat er op 15 de­cem­ber een regeerak­koord is ge­pre­sen­teerd door de coalitiepartijen. ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toe­komst’. Gezins­Plat­form.NL ziet po­si­tie­ve aan­kno­pings­pun­ten, maar maakt zich grote zorgen over de bood­schap die uit dit regeerak­koord spreekt. Of beter nog, wat onuit­ge­spro­ken blijft.

Het uitgangs­punt in het regeerak­koord is volgens Gezins­Plat­form.NL te veel gericht op het individu en op eco­no­mische wel­vaart als het middel dat tot wel­zijn zou lei­den.

Nog te alge­meen

Het regeerak­koord is nog te alge­meen om te kunnen beoor­de­len wat de concrete effecten zijn op ge­zin­nen. Wel valt op dat er vrijwel niet wordt ge­spro­ken over het gezin, terwijl (vrijwel) ie­der­een opgroeit in een gezin en het meren­deel van de Neder­lan­ders deel uitmaakt van een gezin. Yvonne Koopman, voor­zit­ter: “Elke ont­wik­ke­ling raakt nooit alleen het individu, maar het gehéle gezin.” In de corona­cri­sis, ook recent, blijkt steeds weer dat er zware lasten op het gezin wor­den gelegd.

“Het akkoord spreekt over ‘ambitieuze toe­komst­plannen’ en trekt hier­voor forse bedragen uit. Maar wie gaan die lasten dragen? Het lijken mooie luchtbogen waar het fun­dament onder ontbreekt. Want wie echt vooruitkijkt naar de toe­komst, kan zijn ogen niet sluiten voor het te lage geboorte­cij­fer. Minder jon­ge­ren moeten de stijgende fi­nan­ciële lasten van de ambitieuze plannen dragen en het werk uit­voeren.”

Kinder­op­vang

Met de plannen om de vergoe­ding van de kin­der­op­vang eerst tot 95% en later tot 100% te verhogen, evenals de plannen om het betaald ouder­schapsverlof naar 70% uit te brei­den, wor­den beide ouders de arbeids­markt opgeduwd. Dat geldt ook voor het belas­tingstelsel dat eenverdieners fi­nan­cieel straft. Gezins­Plat­form.NL vindt dat door deze regel­ge­ving de ver­keerde bood­schap wordt afge­ge­ven. “Zorg voor de kin­de­ren en het opvoe­den tot verant­woorde bur­gers mag nooit wor­den afgekocht.”

Draag­moe­der­schap

Daar­naast maakt Gezins­Plat­form zich erns­tig zorgen over de voor­ne­mens rond het draag­moe­der­schap. Zonder de pijn om een onvervulde kin­derwens te baga­telliseren, zien wij het draag­moe­der­schap niet als oplos­sing. Een kind heeft recht op zijn eigen vader en moe­der en kan niet ‘op be­stel­ling’ wor­den geleverd.

Gezins­Plat­form.NL zal de effecten van de voor­ge­no­men plannen op ge­zin­nen blijven volgen en de stem van het gezin inbrengen in het poli­tiek en publiek debat ten behoeve van de belangen van ge­zin­nen.

Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 augustus 2022De blinde vlek van minister Kuipers
vrijdag, 8 juli 2022Reactie GezinsPlatform op minister Kuipers
dinsdag, 6 juli 2021Geslachtsregistratie geboorteakte
maandag, 15 maart 2021SGP Verkiezingsspecial besteedt aandacht aan GezinsPlatform
zondag, 28 februari 2021Gezinskieswijzer
donderdag, 4 februari 2021Consultatieronde Kinderbijslagwet