GezinsPlatform.NLGezinsdag - met korting naar Madurodam

gepubliceerd: woensdag, 15 maart 2023
Gezinsdag - met korting naar Madurodam
(foto: Willem Nabuurs)

In het kader van de Week van het Gezin vindt op zater­dag 13 mei een Gezins­dag plaats. Gezin­Plat­form.NL nodigt ge­zin­nen uit tegen een sterk geredu­ceerde prijs naar Maduro­dam te komen voor een gezellig dagje uit.

Helaas is de gezins­dag in Maduro­dam
helemaal volge­boekt.

“Sinds de start van het gezins­plat­form hou­den we elk jaar een gezins­dag. Nu we het ini­tia­tief hebben geno­men om de eerste Week van het Gezin te or­ga­ni­se­ren in Neder­land, hoort daar ook een bij­zon­dere gezins­dag bij. We gunnen het ge­zin­nen, en met name die ge­zin­nen die het fi­nan­cieel niet zo breed hebben, om een fijne dag uit te hebben. Maduro­dam stelt zijn deuren open voor deze gezins­dag, die door Gezin­Plat­form.NL wordt gesponsord.”

In­ter­ac­tief pro­gram­ma

De dag start met een ont­vangst en kort in­ter­ac­tief pro­gram­ma. Tussen 10.00 en 10.30 uur is er een kopje koffie of thee en voor de kin­de­ren ranja, met iets lekkers erbij voor ie­der­een. Rond 10.30 uur wordt de dag geopend onder lei­ding van Riekelt Paster­kamp. Hij zal o.a. Nicki Pouw, Tweede Kamerlid voor JA21, inter­viewen. Ook voor de kin­de­ren is er iets leuks te doen. “Om het belang van meer aan­dacht voor het gezin in over­heids­be­leid te be­na­druk­ken, zijn alle Kamerle­den met hun gezin uit­ge­no­digd.”

De speciale prijs voor deze gezins­dag is € 7,50 p.p. en maximaal € 25,- per gezin. Daarbij inbegrepen is de entree­prijs en een par­keer­kaart (en het drinken en iets lekkers bij de ont­vangst). Aanmel­den is nodig en kan bin­nen­kort op deze web­si­te.

Gezins­dag in het kort

  • zater­dag 13 mei 10-17 uur
  • Maduro­dam
  • speciale prijs: € 7,50 p.p., max € 25 per gezin
  • entree en par­keer­kaart inbegrepen
  • inloop 10:00 - 10:30 uur met koffie/thee/ranja en iets lekkers
  • in­ter­ac­tie­ve start van de gezins­dag om 10.30 uur o.l.v. Riekelt Paster­kamp

Week van het Gezin

De Week van het Gezin start op maan­dag 8 mei en ein­digt op maan­dag 15 mei, de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin. “We vin­den het be­lang­rijk dat het gezin in de poli­tiek en in de media de aan­dacht krijgt die het verdient, want het gezin is van onschat­ba­re waarde. Voor het wel­zijn van kin­de­ren, van ouders en van de samen­le­ving. Met de ‘Week van het gezin’ ves­tigen we de aan­dacht hierop en roepen we onze rege­ring op om meer reke­ning te hou­den met de zorgen, lasten en verant­woor­de­lijk­he­den van ge­zin­nen.”

In de week vin­den diverse ac­ti­vi­teiten plaats. Daarover staat meer te lezen op de speciale web­si­te www.week­vanhet­ge­zin.nl