GezinsPlatform.NLArmoede treft duizenden gezinnen

gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2023

Duizen­den ge­zin­nen leven al jarenlang van een inkomen dat onder het niveau van een bijstandsuitke­ring is omdat rege­lingen niet op elkaar aan­slui­ten. Minister Carola Schouten voor Armoede­be­strij­ding belooft dat er nu echt naar een oplos­sing gezocht gaat wor­den.

Het is zeker niet de eerste keer dat de kwestie aan de orde wordt gesteld. Reeds in 2016 kaartte de Ombudsman het aan en in de Tweede Kamer komt het gere­geld terug. Zonder succes tot nu toe. Naar schat­ting wer­den de afgelopen jaren tenminste 5700 ge­zin­nen de dupe, maar waar­schijn­lijk gaat het om nog veel meer mensen.

Tegen­wer­kende rege­lingen

De fout is een gevolg van ver­schil­lende rege­lingen van de over­heid die elkaar teniet doen. Het gaat bij de gedupeerde stellen, veelal met kin­de­ren, vaak om eenverdieners die een heel laag inkomen hebben, zoals een kleine arbeids­on­ge­schikt­heidsuitke­ring of een laag sala­ris. De ge­meen­te vult het inkomen van het gezin aan tot bijstands­ni­veau. Maar die aan­vul­ling zorgt ervoor dat, onbedoeld én onte­recht, toe­slagen zoals zorg- of huurtoe­slag komen te vervallen. Daardoor raken de be­tref­fen­de ge­zin­nen in armoede en kampen zij veelal met schul­den. Dat duizen­den ge­zin­nen de toe­slagen mislopen is niet de bedoeling, maar het is wel het gevolg van fiscale rege­lingen. Deze echtparen zijn daardoor slechter af dan twee ech­ge­no­ten zon­der wek in een verge­lijk­ba­re situatie met een bijstandsuitke­ring.

Kamer­vra­gen

Begin dit jaar stelde GroenLinks al Kamer­vra­gen over de kwestie. En nadat er eind februari een uit­ge­breid artikel in het NRC over verscheen, zijn begin maart opnieuw zeer uit­ge­breide en concrete Kamer­vra­gen inge­diend door Pieter Omtzigt, met als mede-indieners ver­te­gen­woor­digers van de SP, ChristenUnie, CDA, PvdA, PvdD, JA21, SGP, BBB, Groep Van Haga en Fractie Den Haan. Minister Schouten heeft de hand­schoen opgepakt en belooft vóór de zomer met een oplos­sing te komen.

Bronnen: