GezinsPlatform.NLHet gezin in het regeerakkoord

gepubliceerd: donderdag, 23 november 2023

Na de verkie­zingen van de Tweede Kamer op 22 no­vem­ber kan het vormen van het nieuwe kabinet beginnen. Gezins­Plat­form.NL zal er bij de coalitiepartijen, wie dat ook wor­den, op aan­drin­gen dat het gezin een be­lang­rijke plaats verdient in het regeerak­koord. Dat het gezin dus wordt gezien!

Reeds in de aanloop naar de verkie­zingen heeft Gezins­Plat­form.NL met het state­ment Wordt het gezin wel gezien? aange­ge­ven wat er nodig is voor ge­zin­nen in Neder­land. Immers, in het gezin wordt de basis gelegd van waaruit kin­de­ren leren wat het leven inhoudt en zij hun bete­ke­nis voor elkaar en de samen­le­ving kunnen ont­dek­ken.

“Kin­de­ren ont­wik­ke­len zich het beste en groeien het beste op in een liefde­volle, stabiele en veilige situatie”, aldus het begin van het state­ment. “Helaas groeien veel kin­de­ren op in situaties waar zorgen, problemen en gebroken­heid is. En dat terwijl ieder mens verlangt naar liefde, erken­ning en geluk. Een mens is geschapen om in een ge­meen­schap te leven waarin ieder een eigen positie heeft. Dit staat erns­tig onder druk en we zien dat in onze tijd het indi­vi­dua­lis­me en de gelijk­heids­drang hoogtij vieren.”

“De meest ideale gezins­si­tua­tie”, volgens Gezins­Plat­form.NL die daarin door diverse onder­zoeken wordt beves­tigd, “is daar waar kin­de­ren opgroeien bij hun bio­lo­gische vader en moe­der in een liefde­volle relatie!”

Kijkend naar de reali­teit is het schrijnend te moeten con­sta­te­ren dat

 • 230.000 kin­de­ren in Neder­land in armoede leven;
 • 1 op de 3 kin­de­ren in een thuis­si­tua­tie leeft waar een of beide ouders psy­chi­sche moei­lijk­he­den en problemen hebben;
 • meer dan een half miljoen kin­de­ren opgroeit in gebroken ge­zin­nen.

“Wordt het belang van een goed gezin door de poli­tiek wel goed gezien?”, vraagt Gezins­Plat­form.NL zich af. “Wat ge­zin­nen nodig hebben om zo goed moge­lijk gezin te kunnen zijn is TGA:

 1. Tijd:
  Kin­de­ren hebben meer rust wanneer hun ouders tijd hebben om voor ze te zorgen, niet gejaagd of gestrest zijn, niet allebei fulltime de arbeids­markt opgejaagd wor­den. De tijd dat ouders jonge kin­de­ren hebben is een rela­tief korte periode. Richt de maat­schap­pij zo in dat er op de werkvloer reke­ning gehou­den wordt met vaders en moe­ders met jonge kin­de­ren. Maak de werkvloer min­der carrière gevoelig. Zorg dat ouders samen een keuze kunnen maken om de zorg voor hun kin­de­ren voldoende tijd te kunnen geven.
 2. Geld:
  Ge­zin­nen hebben fi­nan­ciële onder­steu­ning nodig. Dit dient vooral ééndui­dig, een­vou­dig en toe­gan­ke­lijk te zijn. Ge­zin­nen ver­drin­ken nu in de hoeveel­heid potjes en toe­slagen waar zij zomaar de dupe kunnen wor­den van een toe­slagenaffaire. Ook stellen veel toe­koms­tige ouders een kin­derwens uit (met alle medische gevolgen van dien) omdat ze geen huis hebben en aan­ge­ven het fi­nan­cieel nog niet aan te kunnen.
 3. Aandacht:
  Ge­zin­nen hebben aan­dacht nodig. Kin­de­ren in de jeugd­zorg zijn een aanklacht voor onze maat­schap­pij. Het is be­lang­rijk dat er liefde­volle ge­zin­nen zijn. Daarom zou er meer aan­dacht voor relatie­vor­ming en hech­ting moeten zijn en voor preventieve onder­steu­ning voor jonge ouders: Hoe zijn we goede ouders? Hoe draaien we fi­nan­cieel een gezin? Hoe voe­den we samen op? Hoe houdt onze relatie stand?”

Gezins­Plat­form.NL zegt: “Kortom, maak het vóór de voordeur van ge­zin­nen vrien­de­lijker, een­vou­diger, veili­ger.

Onder­steun ouders om zelf de sleu­tel voor een goed, gelukkig en gezond gezin te ont­dek­ken, zodat ouders achter de voordeur zelf­stan­dig hun eigen keuzes kunnen en mogen maken!”

Gezins­Plat­form.NL roept de coalitiepartijen op om zich voor deze zaken hard te maken. Om al deze on­der­wer­pen in het belang van het gezin het hoofd te kunnen bie­den, dient er wat ons betreft een ministerie van gezins­zaken te komen! “Zonder een ministerie dat zich inzet voor goede, gezonde en gelukkige ge­zin­nen wordt het gezin in veel gevallen een lege huls waar in­di­vi­duen toevallig onder één dak wonen.”

Het state­ment is voor­ge­le­zen tij­dens een door Gezins­Plat­form.NL in ok­to­ber geor­ga­ni­seerd verkie­zingsdebat waar leden van de SGP, CDA en CU aan deelnamen. Het state­ment wijst reeds vooruit naar de tweede Week van het Gezin in mei 2024 waarin de vraagt of het gezin goed wordt gezien centraal zal staan.