GezinsPlatform.NLReactie op het kabinetsbesluit over familierecht

Maak van het kind geen compromis

gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2019

Naar aan­lei­ding van het besluit dat het kabinet onlangs nam over deel­ge­zag voor maximaal twee extra ouders en het hoofd­re­dac­tio­neel commen­taar in dag­blad Trouw van 15 juli 2019 op dit besluit ‘Het is terecht dat het familie­recht tot twee ouders beperkt blijft’, meent Gezins­Plat­form.NL dat het besluit zeker niet in het voor­deel van de kin­de­ren is uit­ge­vallen.

Maak van het kind geen compromis

Onlangs besloot het kabinet de moge­lijk­heid te openen om meer dan twee ouders gezag toe te kennen bij de opvoe­ding. Het besluit is een poli­tiek compromis: er komt geen volle­dig meer­ou­der­schap, maar een rege­ling voor deel­ge­zag. Een ver­stan­dig besluit volgens het hoofdredactioneel com­men­taar in deze krant, omdat het belang van het kind voorop staat. Gezins­Plat­formNL betwijfelt of dit besluit wel echt in het belang van het kind is. Het lijkt er eer­der op dat het compromis de ouders wil sparen in plaats van de kin­de­ren.

Het hui­dige voorstel is een afgeleide van het rapport van de staats­com­mis­sie-Wolfsen uit 2016. Gezins­Plat­formNL vindt het ver­stan­dig dat het kabinet geluisterd heeft naar erns­tige bezwaren die tegen vol­waar­dig meer­ou­der­schap zijn aange­voerd. Het risico bestaat bij­voor­beeld dat meer ouders ook leidt tot meer con­flic­ten. Toch is er geen reden om blij te zijn. Staats­secre­taris Dekker geeft aan dat het kabinet behoed­zaam wil opereren. We gaan dus niet ineens, maar stap voor stap de ver­keerde kant op. Het nu voor­ge­stelde deel­ge­zag blijft proble­ma­tisch.

Deel­ge­zag

Het kabinet sluit zich aan bij de opvat­ting van de staats­com­mis­sie dat de bio­lo­gische band tussen ouders en kin­de­ren niet nodig is voor goed ouder­schap. Dat is een armoe­dig uitgangs­punt. Na­tuur­lijk zijn er diverse situaties waarin kin­de­ren niet onder gezag staan van hun bio­lo­gische ouders. Gezins­Plat­formNL is blij dat kin­de­ren bij­voor­beeld door adoptie of pleeg­zorg toch een stabiel thuis krijgen. Het gaat dan om situaties waarin bio­lo­gische ouders door over­lij­den of onmacht ver­vangen wor­den door anderen die de zorg op zich nemen. Daar­van is bij het deel­ge­zag geen sprake. Immers, naast de bio­lo­gische ouders krijgen extra ouders gezag. Het risico op extra compli­ca­ties in de com­mu­ni­ca­tie tot aan ruzies toe blijft daar­mee bestaan.

Er is alle reden om het gezag exclusief bij bio­lo­gische ouders te laten. Een kind is bij uitstek loyaal naar zijn/haar eigen ouders. De bio­lo­gische wor­tels (en de genen) zijn bepalend voor wie een kind is. In trai­ningen of therapieën wordt altijd teruggegrepen op je eigen kin­der­ja­ren, op datgene wat je van en via je ouders hebt mee­ge­kre­gen, op het gezin waarin je bent opgegroeid. Dit geeft aan hoe be­lang­rijk het is voor het welbevin­den van kin­de­ren dat ze goed wor­telen en dat er een veilige, stabiele en hel­dere schil rond de kin­de­ren is om zich goed te kunnen ont­wik­ke­len.

Oog voor de praktijk

Gelet op de hui­dige echt­schei­dings­prak­tijk is het voorstel van het kabinet vreemd. Kin­de­ren van ge­schei­den ouders hebben het nu al moei­lijk. Regel­ma­tig heen en weer pen­de­len tussen twee of meer huizen is niet bevor­der­lijk voor de nood­za­ke­lijke rust. Door de ver­schil­lende regels in de twee huis­hou­dens hebben de kin­de­ren geen con­se­quente houvast. Uit onder­zoek van de kin­derombudsvrouw blijkt dat kin­de­ren juist graag toegewijd ouder­schap willen en voor­keur hebben voor het klassieke model. Het voor­ge­stelde blok­kade­recht voor deel­ge­zags­dra­gers als het gaat om de zorg­rege­ling en de moge­lijk­heid om hierover naar de rechter te stappen, helpt ons alleen maar ver­der weg van dit model. Het bio­lo­gisch en daaruit voort­vloei­ende juri­disch ouder­schap legt de basis waar een langdurige ouder-kind relatie op gebouwd kan wor­den. Immers, met het verwekken van je kind, word je vader en moe­der en heb je een verant­woor­de­lijk­heid op je geno­men.

Na­tuur­lijk moeten we oplos­singen voor prak­tische problemen serieus bekijken. Het is bij­voor­beeld fijn als stief­ou­ders ook naar een ouder­avond kunnen. Maar is daar wette­lijk gere­geld deel­ge­zag voor nodig? Gezins­Plat­formNL voorziet dat door het besluit het belang van het kind steeds ver­der op de ach­ter­grond raakt en roept op na­druk­ke­lijk aan­dacht te beste­den aan het belang voor kin­de­ren dat zij, in een stabiele omge­ving, opgroeien bij hun bio­lo­gische ouders: hun eigen vader en moe­der. Het stapelen van gezag zadelt kin­de­ren alleen maar op met meer prikkels en problemen, waar zij en niet de ouders de reke­ning voor ge­pre­sen­teerd krijgen.

Gerdien Lassche en Yvonne Koopman zijn bei­den bestuurslid van Gezins­Plat­form Neder­land