GezinsPlatform.NLBrief aan commissie Justitie en Veiligheid

Debat over visie op deelgezag

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2019

Voor­af­gaand aan het debat op 14 november 2019 over deelgezag heeft Gezins­plat­form Nederland een brief gestuurd aan de commissie Justitie en Veiligheid. Het gezins­plat­form is van mening dat met de voorgestelde regeling vooral het belang van de ouders wordt gediend en dat de kinderen tekort worden gedaan.

Geachte leden van de commissie Justitie en Veiligheid,

Donderdag 14 november debatteert u over de visie van het kabinet op deelgezag. Gezins­Plat­formNL maakt zich hierover zorgen. Graag licht ik onze bezwaren tegen de voorstellen van het kabinet kort toe.

Gezins­Plat­formNL vindt het verstandig dat het kabinet geluisterd heeft naar ernstige bezwaren die tegen vol­waar­dig meerouder­schap zijn aangevoerd. Het risico bestaat bij­voor­beeld dat meer ouders ook leidt tot meer conflicten. Toch is er geen reden om blij te zijn. Naar onze inschatting dient de regeling voor deelgezag meer het belang van sommige ouders dan de kinderen.

Het kabinet sluit zich aan bij de opvatting van de staats­com­mis­sie dat de biologische band tussen ouders en kinderen niet essentieel is in het debat over ouder­schap. Dat is een twijfelachtig uitgangspunt. Natuurlijk zijn er diverse situaties waarin kinderen niet onder gezag staan van hun biologische ouders. Het is positief dat kinderen bij­voor­beeld door adoptie of pleegzorg toch een stabiel thuis krijgen. Het gaat dan om situaties waarin biologische ouders door overlijden of onmacht vervangen worden door anderen die de zorg op zich nemen. Daarvan is bij het deelgezag geen sprake. Immers, naast de biologische ouders krijgen extra ouders gezag. Het risico op complicaties in de com­mu­ni­ca­tie tot aan ruzies toe blijft daarmee bestaan.

Gelet op de huidige echtscheidingspraktijk is het voorstel van het kabinet vreemd. Kinderen van gescheiden ouders hebben het nu al moeilijk. Regelmatig heen en weer pendelen tussen twee of meer huizen is niet bevorderlijk voor de nood­za­ke­lijke rust. Door de ver­schil­lende regels in de twee huishoudens hebben de kinderen geen houvast. Uit onderzoek van de kinderombudsvrouw blijkt dat kinderen juist graag toegewijd ouder­schap willen en voorkeur hebben voor het klassieke model. Het biologisch en daaruit voortvloeiende juridisch ouder­schap legt de basis waarop een langdurige ouder-kindrelatie gebouwd kan worden. Immers, met het verwekken van je kind, word je vader en moeder en heb je een verant­woor­de­lijk­heid op je genomen.

Natuurlijk moeten we oplossingen voor praktische problemen serieus bekijken. Het is fijn als stiefouders ook naar een ouder­avond kunnen. Maar is daar wettelijk geregeld deelgezag voor nodig? Door het besluit raakt het belang van het kind steeds verder op de achtergrond. Besteed daarom aandacht aan het belang van kinderen zodat zij, in een stabiele omgeving, opgroeien bij hun biologische ouders: hun eigen vader en moeder. Het stapelen van gezag zadelt kinderen alleen maar op met meer problemen, waar zij en niet de ouders de rekening voor ge­pre­sen­teerd krijgen.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Koopman
Voorzitter Gezins­Plat­formNL