GezinsPlatform.NL



Flyer Gezinsplatform mee in Gezinsgids

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

In de laatste week van januari hebben alle abonnees van de GezinsGids een flyer van het Gezins­Plat­form ont­van­gen. Het is een prach­tige manier om meer bekend­heid te geven aan Gezins­Plat­form.NL

Opkomen voor het gezin

De flyer vermeldt dat Gezins­Plat­form.NL is opgericht om een stem te geven aan het gezin in de poli­tiek en media. Ook al zijn er vele organi­sa­ties die zich op een bepaald vlak voor het gezin inzetten, een lan­de­lijke belangenbe­har­tiger was er nog niet. “Gezins­Plat­form.NL brengt organi­sa­ties bij elkaar die willen opkomen voor het belang van het gezin. Het signaleert ont­wik­ke­lingen die rele­vant zijn voor de positie van het gezin en atten­deert anderen daarop of vraagt hier­voor aan­dacht via de media. Tevens zet het platform zich in voor belangenbe­har­tiging bij politici en beleidsmakers.”

Speer­pun­ten

Op de flyer staan ook de tien be­lang­rijk­ste speer­pun­ten waar het Gezins­Plat­form zich voor inzet, zoals onder andere het volgen van en inspelen op actuele ont­wik­ke­lingen die van invloed zijn op het gezin en het opnemen van relatie- en gezins­the­ra­pie in het basispakket.

GezinsGids

De GezinsGids is een chris­te­lijke familie­tijd­schrift met ruime versprei­ding. Het onder­steunt ge­zin­nen met veel prak­tische in­for­ma­tie, gebaseerd op het Woord van God. Het blad biedt met een ruim aanbod aan on­der­wer­pen en rubrieken een moment van ontspan­ning voor het hele gezin.

Zegt het voort!

Als Gezins­Plat­form hopen we dat veel ge­zin­nen en gezins­orga­ni­sa­ties via de flyer kennis nemen van het bestaan en zich als deel­ne­mende organi­sa­tie of als gezin aanmel­den. Hoe meer ge­zin­nen aan­ge­slo­ten zijn, hoe beter het platform de stem van het gezin in media en poli­tiek kan wor­den.

Download

De flyer kan hier ook wor­den gedownload - voor digitale wer­ving!