GezinsPlatform.NLReactie GezinPlatform.NL consultatieronde wijziging Transgenderwet

gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020

Het ver­een­vou­digen van de Trans­gen­der­wet vindt het Gezins­Plat­form Neder­land geen goed idee.

Met de voor­ge­stelde wijzi­ging van de Trans­gen­der­wet gaat de over­heid een grens over. Het subjectieve gevoel van iemand wordt als maatstaf gebruikt voor wet­ge­ving en daar­mee boven het verstand gesteld. Een over­heid dient uit te gaan van ge­ob­jec­ti­veerde criteria, zeker gezien de moge­lijke risico’s en gevolgen voor de samen­le­ving van de voor­ge­stelde wijzi­ging.

Gezins­Plat­form.NL begrijpt de inner­lijke strijd van betrok­ke­nen, die in weerwil van de bio­lo­gische feiten een diep­ge­voelde bele­ving hebben die niet past bij hun geslacht. Dat iemand zich kortere of lan­gere tijd anders iden­ti­fi­ceert dan zijn/haar geslacht bij geboorte, doet echter niets af aan de objectieve bio­lo­gische feiten aan de hand waar­van het geslacht bij geboorte wordt vast­ge­steld. Uiter­lijke geslachts­ken­merken kunnen eventueel operationeel wor­den aan­ge­past, in wezen - tot op cel­ni­veau - veran­dert het geslacht van de persoon niet. (Aange­te­kend dient te wor­den dat het bij intersekse personen wel enige tijd kan duren voor het bio­lo­gische geslacht dui­de­lijk is)

Er kleven te grote risico’s aan het wij­zigen van het geslacht op de geboorteakte en in het gevolg andere offi­cië­le papieren. Iemand aanzien voor het andere geslacht dan bij geboorte is vast­ge­steld, leidt tot niet te overziene gevolgen in bij­voor­beeld de medische wereld en de sport­we­reld, waar het verschil tussen bio­lo­gisch geboren mannen en vrouwen evi­dent is.

Gezins­Plat­form.NL vindt tevens dat de over­heid niet mag wegkijken voor de maat­schap­pe­lijke onrust over het gemak waar­mee mensen van kwade wil mis­bruik van de Trans­gen­der­wet zou­den kunnen maken. Met name ouders van meisjes en (jonge)vrouwen voor­zien dat bio­lo­gische mannen die zich als vrouw iden­ti­fi­ceren in kleed- en douche­ruim­ten of bij­voor­beeld blijf-van-mijn-lijf­hui­zen kunnen komen, waardoor de meisjes en (jonge) vrouwen zich erns­tig bedreigd voelen in hun vei­lig­heid. Voor­beel­den hier­van zijn helaas (met name in het bui­ten­land) al bekend.

Het openstellen van de moge­lijk­heid voor kin­de­ren onder de 16 om via een rechter de geslachtsregistratie te wij­zigen, vindt GezinsPlatfom.NL ook een slecht idee. Naast alle bo­ven­ge­noem­de argu­menten, wijst Gezins­Plat­form.NL erop dat zij nog volop in ont­wik­ke­ling zijn en dat met name de hersenen nog niet zijn volgroeid. Zij kunnen niet overzien wat de gevolgen zijn van hun keuze.

Gezins­Plat­form Neder­land verzoekt minister Dekker van Rechtsbescher­ming het wetsvoorstel niet in te dienen.

Gezins­Plat­form.NL spreekt namens 17 aan­ge­slo­ten organi­sa­ties die zich op allerlei terreinen inzetten voor het gezin. Deze organi­sa­ties ver­te­gen­woor­digen samen vele duizen­den ge­zin­nen.