GezinsPlatform.NLDeelnemers

Deelnemers

De deelnemers aan Gezins­Plat­form.NL zijn die organisaties, verenigingen of instellingen die de missie en visie van het gezins­plat­form onderschrijven. Per ac­ti­vi­teit van Gezins­Plat­form.NL geven deelnemers aan of zij meedoen of niet.

Is uw organisatie, vereniging of instelling nog niet aangesloten, maar heeft u wel interesse om deelnemer te worden, neemt u dan contact op via info@gezins­plat­form.nl

Een gezin of particulier die het gezins­plat­form wil steunen, kan zich als donateur registreren. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ac­ti­vi­teiten van Gezins­Plat­form.NL.

Bij Gezins­Plat­form.NL zijn momenteel aangesloten:

Centrum voor Huwelijk en Gezin

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin van Bisdom Roermond houdt zich bezig met gezins­pas­to­raat.

www.huwelijkengezin.nl

Chris en Voorkom

Met ‘Chris’ bieden wij kinderen en jon­ge­ren een luisterend oor via chat en e-coaching. Daarnaast bieden wij op maat trainingen, voorlichtingen en coaching, bij­voor­beeld over groepsdruk of het aanpakken van pestgedrag. Met ‘Voorkom!’ willen wij kinderen en tieners voorlichting geven over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven.

www.chrisvoorkom.nl

Eleos

Eleos is specialist in de chris­te­lijke geestelijke ge­zond­heids­zorg. We doen ons werk volgens de laatste weten­schap­pe­lijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk namelijk ook vanuit ons geloof in God. We geloven dat hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit geloof maken we contact met jou.

www.eleos.nl

Stichting Gezinsfundament

Stichting Gezinsfundament investeert in gezinnen, zodat kinderen tot bloei kunnen komen en ouders kunnen genieten van het ouder­schap. Dit doen we door middel van onderwijs, advies en inspiratie. We bieden seminars en webinars aan, je kunt bij ons terecht met jouw opvoedvragen, we geven gezinscoaching, we schrijven blogs en we delen praktische tips die jou inspireren in de (geloofs)opvoeding.

www.gezinsfundament.nl

GezinsGids

GezinsGids is een twee­we­ke­lijks magazine voor het hele gezin met een re­for­ma­to­rische identiteit. Vol met artikelen voor jong en oud. In dit blad leest u over wat er speelt in het gezin, de kerk en daarbuiten. GezinsGids valt iedere twee weken op de mat bij de abonnees en is bovendien beschik­baar in de chris­te­lijke boekhandel.

www.gezinsgids.nl

Hart voor het Gezin

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toe­rus­ting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken. Door middel van het beschik­baar stellen van literatuur/ film­ma­te­riaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we chris­te­nen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jon­ge­ren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jon­ge­ren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

www.hartvoorhetgezin.nl

Helpende Handen

Vereniging langdurige zorg van de Ge­re­for­meer­de Gemeenten, voor re­for­ma­to­rische mensen met een beperking.

www.helpendehanden.nl

Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding

Een katho­liek gezin heeft een net­werk van bevriende gezinnen nodig met wie je je idealen rond huwelijk en chris­te­lijke opvoeding kunt delen en elkaar kunt versterken. Voor jezelf en voor je kinderen. Vele kleine vlammetjes vormen samen een zee van licht. Daarom wil het Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding (IHGO) gezinnen samenbrengen. Om het geloofsleven van ouders en kinderen te bevorderen en hun onderlinge ver­bon­den­heid te stimuleren. Dat doen we door het or­ga­ni­se­ren van be­zin­nings­da­gen, gezins­da­gen, plaat­se­lijke werk­groepen, een nieuws­brief, de website Katho­liekgezin.nl en diverse uitgaven.

www.ihgo.nl

Stichting Katholieke Gezinsweekenden

De Stichting Katho­lie­ke Gezins­weekenden (SKG) or­ga­ni­seert jaarlijks een weekend vol verdieping, ontmoeting, sport en spel en gezelligheid. De SKG mag zich nog jaarlijks verheugen in een groei van het aantal gezinnen evenals nieuwe gezinnen die deelnemen aan dit bijzondere evenement.

www.katho­lie­kegezinnen.nl

KOC Diensten

KOC Diensten is er voor onder­steuning van een ieder die betrokken is bij het chris­te­lijk onderwijs op ge­re­for­meer­de grondslag. Tevens zijn we er voor ouders en jeugdigen die in de thuissituatie onder­steuning en hulp wensen die uitgaat van diezelfde grondslag. De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten biedt ver­schil­lende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan. De hulpverlening sluit aan bij de moge­lijk­he­den van uw per­soon­lijke of gezinssituatie en is gericht op herstel. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ont­wik­ke­lings­pro­ble­ma­tiek bij kinderen en jeugdigen (diagnostiek) met zo nodig aansluitende behandeling.

www.koc­diensten.nu

One of Us

One of Us is an European Citizens’ Initiative launched by a group of citizens from the European Union countries to demand the Community institutions to guarantee the protection of human beings since conception in the areas of competence of the European Union.

www.oneofus.eu

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium wil opvoeders de gelegenheid bieden zichzelf bewust af te vragen waar zij staan en waartoe zij geroepen zijn ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, en ten aanzien van God.

www.opgroei­sym­po­sium.nl

RMU

De RMU is een chris­te­lijke vak­orga­ni­sa­tie. De RMU is niet een vakbond, maar is breder. Naast werknemers zijn namelijk ook ondernemers lid, en dat is best bijzonder. Het is dus geen vakbond, maar een unie van werknemers, werkgevers en zelfstandigen zonder personeel, die uitgaat van het harmoniemodel. Als lid vindt u antwoorden op uw vragen over arbeid en beroep via de helpdesk en pro­fes­sio­nele mede­wer­kers. Of u nu werknemer bent of ondernemer, de RMU biedt u advies en hulp op maat. Net als u hechten wij veel waarde aan de chris­te­lijke identiteit.

www.rmu.nu

Reformatorische OuderVereniging

De Re­for­ma­to­rische OuderVereniging (ROV) behartigt de belangen van ouders met kinderen die het chris­te­lijke/re­for­ma­to­risch onderwijs volgen of dit onderwijs een warm hart toe dragen. De ROV is spreekbuis richting de overheid (ministerie van OCW en politiek). Verder draagt de ROV bij aan het bevorderen van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. De ROV fungeert ook als (onafhankelijke) vraagbaak voor ouders.

www.rovereniging.nl

VGS

De Vereniging voor Ge­re­for­meerd School­on­der­wijs zet zich in voor de bloei van het chris­te­lijk-re­for­ma­to­risch onderwijs. We behartigen de belangen van onze leden en adviseren scholen over fi­nan­ciën, personeel, organisatie en juridische kwesties. Ook ontzorgen we met administratieve dienstverlening en bieden we trainingen aan. Een unieke organisatie met leden én klanten.

www.vgs.nl

De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel biedt pro­fes­sio­nele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden. Vanuit een heldere, chris­te­lijke identiteit. Samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Omdat het geloof op alle terreinen van het leven een rol speelt, juist ook vaak bij problemen, neemt het bij ons een be­lang­rijke plaats in tijdens de hulpverlenings­ge­sprekken.

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Yona Foundation

Over veel thema’s kunnen opvoeders aan hun ouders vragen: ‘Hoe deden jullie dat eigenlijk?’ Media-opvoeding doen we echter massaal voor het eerst. Voor de introductie van de smartphone in 2008 beseften we niet welke impact deze techniek zou hebben. Vandaag zien we contouren van wat er technisch in de toekomst mogelijk is. De realiteit leert echter dat mediaopvoeding op elke opvoeder een direct appèl doet. Hoe handel je wijs in een snel veranderende wer­ke­lijkheid? Waar begrens je en waarbij geef je ruimte? Dat is waar Yona samen met opvoeders over nadenkt. Vanuit jon­ge­renper­spec­tief, omdat wij geloven dat gedragsverandering volgt op bewustwording. Yona zet jon­ge­ren en opvoeders in, om samen schouder aan schouder te investeren in een gezonde online lifestyle. Transparant, want op het internet zijn we samen verbonden.

www.yona.nu