GezinsPlatform.NLMissie

Missie

Missie

Gezins­Plat­form.NL behar­tigt de belangen van het gezin in de samen­le­ving. Om het gezin te kunnen ver­te­gen­woor­digen streeft het platform naar het uit­bou­wen van een groot net­werk van donateurs.

Visie

In de visie van Gezins­Plat­form.NL verdient het gezin van vader en/of moe­der met hun kin­de­ren een stem in poli­tiek en media. Het platform zal bij de over­heid ervoor pleiten dat zij de na­tuur­lijke ge­meen­schap van het gezin bevor­dert, duurzame relaties sti­mu­leert, ouders die hun kin­de­ren zelf opvoe­den onder­steunt en ge­zin­nen waarin man­tel­zorg wordt verleend helpt.

Gezins­plat­form.NL streeft naar een bre­dere erken­ning van het belang dat kin­de­ren wor­den opgevoed door hun vader en moe­der en van de waarde van stabiele ge­zin­nen voor het goed func­tio­ne­ren van de samen­le­ving. Daar­naast roept het platform op tot een royaal respect voor het recht van ouders om hun kin­de­ren op te voe­den en onder­wijs te (laten) geven op grond van de levensbeschouwe­lijke of gods­diens­tige over­tui­ging.

Actie

Gezins­Plat­form wil zich de ko­men­de tijd inzetten voor:

  1. Het benoemen in het maat­schap­pe­lijk debat en de media van de po­si­tie­ve rol van het gezin in de ont­wik­ke­ling van het kind
  2. Een minister voor het gezin met voldoende bevoegd­he­den
  3. Het opnemen van relatie- en gezins­the­ra­pie in het basispakket
  4. Jaar­lijkse rapportage van de ‘staat van het gezin’, een gezinsmonitor voor beleidsmakers, politici en media
  5. Het handhaven van maximaal twee juri­dische ouders per kind
  6. Een gezins­vrien­de­lijk belas­ting­kli­maat, waarin de ouder­lijke zorg voor kin­de­ren en man­tel­zorg wor­den ge­sti­mu­leerd in plaats van ont­moe­digd
  7. Het laten toetsen van de effecten van nieuwe wet- en regel­ge­ving op ge­zin­nen, ook van ge­zin­nen met meer dan twee kin­de­ren (400.000 huis­hou­dens)
  8. Het sti­mu­leren van ac­ti­vi­teiten die ge­zin­nen in­spi­re­ren en onder­steunen, bij­voor­beeld op de inter­na­tio­nale dag van het gezin op 15 mei
  9. De bestrij­ding van ongewenste con­fron­ta­tie van min­der­ja­rigen met porno
  10. Het volgen en inspelen op actuele ont­wik­ke­lingen die van invloed zijn op het gezin

1.     Een gezins­vrien­de­lijk belas­ting­kli­maat, waarin de ouder­lijke zorg voor kin­de­ren en man­tel­zorg wor­den ge­sti­mu­leerd in plaats van ont­moe­digd