GezinsPlatform.NLOrganisatie

Organisatie

De Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land is ontstaan vanuit de contacten tussen de diverse organi­sa­ties, vereni­gingen en in­stel­lingen die de belangen van het gezin, bij­zon­der vanuit het oog­punt van kin­de­ren, behar­tigt.

Gezins­Plat­form Neder­land brengt organi­sa­ties, vereni­gingen en in­stel­lingen die willen opkomen voor het belang van het gezin bij elkaar en deelt in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten van de betrokken organi­sa­ties. Gezins­Plat­form.NL zal in samen­wer­king met deze organi­sa­ties ont­wik­ke­lingen sig­na­le­ren die rele­vant zijn voor de positie van het gezin. Als belangenbe­har­tiger van het gezin vraagt Gezins­Plat­form.NL aan­dacht voor deze ont­wik­ke­lingen in poli­tiek, media en samen­le­ving.

Bij de ac­ti­vi­teiten die het gezins­plat­form onderneemt, kiezen de deel­ne­mende organi­sa­ties per keer of ze wel of niet aanhaken.

Bestuur

Het bestuur van de stich­ting bestaat uit

  • Yvonne Koopman-Snep (voor­zit­ter)
  • Job van Beek (se­cre­ta­ris)
  • Gerdien Lassche-van Grol (pen­ning­mees­ter)

Stich­ting

Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land staat inge­schre­ven in het Handels­re­gis­ter met KvK-nummer 74779370.