GezinsPlatform.NLBoeiend verkiezingsdebat op 17 oktober

gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2023

Gezins­Plat­form or­ga­ni­seert in samen­wer­king met de Familie­da­gen, die deze herfst­va­kan­tie plaatvin­den, een boeiend verkie­zingsdebat waarbij ook ter sprake zal komen welke aan­dacht en zorg de ver­schil­lende poli­tieke partijen hebben voor het gezin.

Partijen

Het debat wordt gehou­den op dins­dag 17 ok­to­ber om 18.30 uur in de Evene­mentenhal Gorinchem aan de Franklinweg 2 te Gorinchem. Aan het debat doen mee: Diederik van Dijk (SGP), Nico Drost (ChristenUnie) en Hilde Palland (CDA).

Naast enkele stellingen, een quiz en vragen van gespreks­lei­der Riekelt Paster­kamp waar de sprekers op zullen rea­geren, is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. Dit debat biedt de kans de mensen achter de partijen te leren kennen en beter begrip te krijgen van de stand­pun­ten van de deel­ne­mende partijen. Dat zal helpen bij het nemen van wel­over­wo­gen beslis­singen tij­dens de verkie­zingen in no­vem­ber.

Familie­da­gen

Familiedagen

Het debat maakt onder­deel uit van familie­da­gen. Men kan het bijwonen door een entreeticket voor de Familie­da­gen te reserveren. Er is een zeer ruim aanbod van ac­ti­vi­teiten en stands. Op dins­dag 17 ok­to­ber kunt u bij de Familie­da­gen terecht tussen 12.00 en 20.00 uur. Zie voor info en reserveren van tickets:

Wie niet ter plaatse aanwe­zig kan zijn, kan het debat volgen via ons YouTube­ka­naal:

Week van het Gezin

Gezins­Plat­form heeft het ini­tia­tief tot het debat geno­men in de aanloop naar de Week van het Gezin 2024. Deze zal plaats­vin­den van 11 t/m 18 mei 2024. Met de Week van het Gezin, die in 2024 voor de tweede keer wordt gehou­den, brengt Gezins­Plat­form.NL bij poli­tiek en media het gezin onder de aan­dacht.